Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ber Jernbaneverket sette i gang arbeidet med å finne et annet sted for godsterminal enn Nygårdstangen i Bergen sentrum, opplyser samferdselsdepartementet i en pressemelding mandag.

— Kapasiteten på godsterminalen i Bergen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi arbeidet med å se på fremtidige løsninger og alternativer til dagens terminal på Nygårdstangen. Samferdselsdepartementet vil om kort tid gi Jernbaneverket i oppdrag å utarbeide en konseptvalgutredning for nytt logistikknutepunkt i Bergensområdet, sier Solvik-Olsen.

Vil ikke utsette

Det har vært mye diskusjon om den videre utviklingen av godsterminalen på Nygårdstangen. Av hensyn til pågående prosesser er det viktig å avklare hvordan Samferdselsdepartementet vil arbeide videre med denne saken, mener Solvik-Olsen.

I oppdragsbrevet til Jernbaneverket vil Samferdselsdepartementet legge premissene for det videre arbeidet med konseptvalgutredningen (KVU).

— Den rødgrønne regjeringen la i stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2014-2023opp til å utsette konseptvalgutredningen for nytt logistikknutepunkt i Bergensområdet til den nasjonale godsanalysen er ventet ferdigstilt i 2015. Så lenge disse to arbeidene er godt koordinert, ser vi ingen grunn til å vente med å sette i gang konseptvalgutredningen. Det trengs ingen store analyser for å skjønne at det trengs et nytt logistikknutepunkt i Bergensområdet, sier Ketil Solvik-Olsen.

- Frigjør arealer

En KVU vil være viktig for både å avklare nærmere ulike alternativer til dagens godsterminal, men også for å se på alternativ bruk av arealene på Nygårdstangen.

Jernbaneverket har tidligere pekt på behovet for å sette i gang en konseptvalgutredning for logistikknutepunkt i Bergen, og har pekt på en rekke alternative plasseringer. Samtidig foregår det et arbeid med å finne fremtidens godshavn, og mange mener at disse to må sees i sammenheng.

Byråd for miljø og byutvikling, Filip Rygg (KrF) er glad for regjeringens beslutning om å fremskynde planleggingen om ny godsterminal.

— Dette er gode nyheter for Bergen. Det betyr at vi vinner et år eller to i prosessen. Et nytt logistikkpunkt for gods er viktig for byutviklingen. Når det er på plass, vil det frigjøre store sentrumsnære arealer når Nygårdstangen kan avvikles, sier Rygg.

- Frekt av Solvik-Olsen

Magne Rommetveit (Ap) sier i en kommentar at det er flott at det nå blir satt i gang en KVU for ny godsterminal i Bergen,

— Dette er noe Ap har jobbet for lenge, og det ble omtalt også omtalt i Nasjonal transportplan2014-2023 i Stortinget før sommeren. Jeg reagerer derfor på samferdselsministerens fremstilling av denne saken. Frp skreiv ikke et ord om nygodsterminal i Bergen i sine merknadar, da er det litt frekt av Solvik-Olsen åta all ære for dette, sier Rommetveit.