Å PÅLEGGJE OPPDRETTARANE er å betale for å fjerne oppdrettsfisk i elvane har stått på ønskjelista til villfiskforkjemparane ei god stund. Det er lite sannsynleg at Haddal offentleg kastar fram eit framlegg om å påleggje oppdrettarane ei slik plikt utan at tanken i det minste er til modning i direktoratet.

Framlegget er ei nytt steg på vegen mot ei meir omfattande regulering av oppdrettsnæringa.

  • Næringa har berre så vidt byrja å tilpasse seg reglane om å samordne drifta innanfor større område, for å redusere problema med spreiing av lakselus. Det er ei reform som er spesielt krevjande for dei minste oppdrettarane, som må inngå alliansar med andre for å kunne oppretthalde ein stabil produksjon.
  • Den offentlege rømmingskommisjonen for akvakultur har vore i arbeid sidan 2006. Oppgåva er å kartleggje årsaka til at fisken rømmer og kome med framlegg om endring i reglar, metodar og utstyr, for unngå rømmingar i framtida.
  • Haddal sitt framlegg tek tak i det som skjer når skaden først har skjedd, og fisken er rømt.

EIT ANSVAR for betale for å reinske elvane for rømt fisk vil i utgangspunktet berre handle om å betale. Men blir det slik rekninga skal sendast til den einskilde oppdrettar må oppdrettsfisken som blir teken kunne identifiserast. Det krev anten merking av fisken, eller bruk av DNA-analyser og eit DNA-register for å kunne identifisere kvar fisken kjem frå. Det kostar pengar, og tek tid å administrere.

DET ER ENKLARE dersom betalinga for oppryddinga blir eit kollektiv ansvar. Men då må den som aldri har ei rømming punge ut for den som slepper ut fisk.