— Vi har våre inntekter og kostnader vesentlig i euro. En svak krone har påført oss et urealisert valutatap på 209,4 millioner kroner fordi regnskapene våre er i kroner. I tillegg merker vi et økende kostnadsnivå, både når det gjelder bemanning av skipene og vedlikeholdsutgiftene, sier finansdirektør Espen Bjelland i Utkilen AS.

— Jeg kan ikke si meg helt fornøyd med fjorårsresultatet, selv ikke når vi ser bort fra det urealiserte valutatapet. Verdensøkonomien påvirker oss negativt, men det høye kostnadsnivået er i ferd med å avta noe, sier Espen Bjelland.

— I lys av den økonomiske nedgangs-konjunkturen vurderer vi fremtidsutsiktene som usikre, men vi er godt sikret gjennom en solid og langsiktig kontraktsdekning med førsteklasses befraktere, sier Bjelland.

Selskapets egenkapital ved siste års-skiftet var på 485 millioner kroner, mens konsernets egenkapital var på 385 millioner.

Han opplyser at rederiet har fått utbetalt 36,6 millioner euro (324 millioner kroner) fra garantistene knyttet til tre kjemikalietankskip i 9500 dødvekttonns størrelsen som ikke ble levert fra DePoli-verftet i Italia som avtalt. Dette fordi verftet har innledet en frivillig likvidasjonsprosess som følge av finansielle problemer.

Ifølge Bjelland er det ikke tatt noen beslutning om å kjøpe eller bestille nye skip som erstatning for de tre skipene som ble kansellerte i januar i år.

Fra Kina har rederiet i mai i år overtatt en avanserte kjemikalietanker på 19.500 dødvekttonn, og mot slutten av året følger et søsterskip.

Utkilen-rederiet eies 95 prosent av skipsreder Ove Utkilen og hans familie, mens styreformann Bjørn Johan Sjaastad gjennom et familieselskap eier fem prosent.

Rederiet opererer et 20-talls avanserte kjemikalietankskip i størrelsen 2.500 til 19.500 dødvekttonn. Av disse eier rederiet 19 skip helt eller delvis. Skipene er i all hovedsak beskjeftiget i fart på Nord-Europa og Østersjøen.

Årsregnskap Utkilen AS, Bergen (konsern), tall i millioner kroner

2008 2007
Driftsinntekter 834,5 851,1
Driftsresultat 50,4 72,2
Resultat før skatt -163,9 104,8
Årsresultat -126,9 -2,9
Arkiv