Norsk teknologi er ettertrakta hos dei utanlandske oljeservicegigantane. Då oljealderen starta for snart 50 år måtte Noreg hente teknologi i utlandet. No er norsk teknologi blitt eksportvare.

Sidan 2009 har mellom andre Roxar, Bennex, AGR Field Operations, Framo Engineering, Naxys, Seabed og Beerenberg fått nye eigarar. Alle har sine røter i Bergens-området, men er no overtekne av utanlandske eigarar, på jakt etter norskutvikla teknologi.

Blant dei er industrigigantane Schlumberger, Emerson og General Electric.

Til saman handlar det om oppkjøp av selskap med rundt 3000 arbeidsplassar, selskap som har ei samla inntekt på nesten fem milliardar kroner.

Advokat og partnar Sindre Søndenå Andersen i Advokatfirmaet Schjødt trur oppkjøpsbølga vil rulle vidare, og at nye oljeteknologibedrifter kan kome på utanlandske hender alt før sommaren.

- Vi sit med konkrete prosessar — som dersom det går gjennom, blir betydelege transaksjonar seier Søndenå Andersen.

Seld tre gongar

Forretningsadvokaten har spesialisert seg på samanslåingar og kjøp av sal av bedrifter. Heile tre gangar har han medverka ved eigarskifte i Roxar sidan har starta hos Schjødt i 2005. Hadde han starta i firmaet litt tidlegare hadde det blitt fire. Av og til kan det bli for mykje av det gode, vedgår han.

Leiinga kjem i skvis mellom å vere oppteken av å få opp verdien på kort sikt, og omsynet til å tenkje på kva som gir gevinst på lang sikt.

- Det slit på å heile tida vere til sals, seier Søndenå Andersen.

Men alt i alt meiner han alle transaksjonane er eit positivt teikn.

- Det viser at viktig teknologi er enkel å omsette. Det aukar investeringstakta og gjer at nye selskap tiltrekkjer seg pengar.

Så langt ser han ingen teikn til at utanlandske kjøparar tek med seg teknologien i dei norske selskapa og forsvinn ut av landet.

- I denne bransjen finn du få selskap som har gått negative tider i møte (etter oppkjøp, red. merk) - og ikkje har vekse, seier han.

Ivrige utlendingar

- Eg ser tydelege teikn til at dei utanlandske selskapa er vesentleg meir aktive på oppkjøpssida enn dei norske. Dei er genuint opptekne av å kjøpe opp teknologi, seier Leo A. Grünfeld i analyseselskapet Menon Business Economics. Dessutan er det lettare for utanlandske bedrifter i Noreg å vekse gjennom oppkjøp enn ved organiske vekst, meiner han.

Når flinke og oppfinnsame folk i oljebransjen ser andre lukkast i å utvikle eigne idear til bedrifter som blir kjøpt opp av investeringsselskap eller store bedrifter i bransjen, tek også fleire sjansen på å starte for seg sjølv.

-  Det har gitt ein veldig «boost» for teknologiutviklinga. Dei hoppar av for å utvikle eigne ting, nettopp med hensikt å bli kjøpt opp. Eg meiner innstendig at det skaper ein dynamikk som er heldig for teknologiutviklinga, seier Grünfeld.

Skepsis til skamme

Amerikanske Oceaneering blei møtt med litt skeptisk då det kjøpte AGR Field Operations på Straume frå det børsnotere AGR-konsernet i 2011. Men hittil er skepsisen gjort til skamme, ifølgje hovudtillitsvald Tord Eirik S. Myrvang i det som i dag er Oceaneering Asset Integrity.

- Så langt har vi hatt veldige positive erfaringar. Vi held fram med å tilsette folk, fleire enn før. Bedrifta har meir langsiktige mål enn AGR hadde før oppkjøpet, då var det meir kortsiktig mål med tanke på sal. Vi har meir kapital tilgjengeleg for vidareutvikling av verksemda enn vi hadde då vi var eigd av eit investeringsselskap. Folk var ein del skeptisk i starten, men etter kvart har dei tilpassa seg den nye eigaren. Eg trur dei tilsette trivast med å jobbe i selskapet. Vi ser at på einskilde område får vi til fleire løysingar enn det vi gjorde tidlegare, seier Myrvang.