Monica Mæland (H) har gått åpent ut og krevd bybane over Bryggen. Fagetaten i kommunen følger etter og mener dette er den beste løsningen for Bergen.

Men en bane over Bryggen vil ikke komme uten kostnader.

Har analysert

Mulighetene for Bryggen-traseen er gjennomanalysert både av innleide eksperter og kommunens egne fagfolk. Utfordringene er hovedsaklig:

  • Bryggen kan oppleve stormflo, som får konsekvenser for Bybanen
  • Bybanen kommer i konflikt med verdensarven
  • Traséløsningen presser vekk biltrafikken, men denne ender opp i andre gater Den første utfordringen løser planavdelingen i kommunen ved å heve bakken hvor traseen skal gå med 20 centimeter. Hva dette skal koste går de ikke inn på, og heller ikke hvor stort område som skal heves. I analysene som har vært gjennomført kan man lese at dette vil være en halv meter over høyeste registrerte høyvann. Risikoen for oversvømmelse beskriver de slik:

«Det vil gi cirka en prosent sannsynlighet for en årlig oversvømmelse av skinnene i 2050».

Dette mener fagfolkene er mer enn akseptabelt, og de peker på at det kan være mulig å heve skinnegangen ytterligere i fremtiden.

Presser bort biler

Dagløsningen vil gi konsekvenser for alle transportmidlene i sentrum og Sandviken. Rapporten konkluderer med at biltrafikken må omfordeles, og det vil igjen gi økt trafikk i Strandgaten og i Sandviksveien. Hvor mye økt trafikk dette tilsier har ikke fagfolkene uttalt seg om.

I tillegg vil denne traseen føre til at man får en gjennomgående sykkelløsning i sentrum.

Kulturarven

Før denne konsekvenseutredningen ble laget har en rekke antikvariske myndigheter utarbeidet rapporter hvor de ser på kulturminnegrunnlag, kulturminner og Bybanens konflikt med disse.

Riksantikvaren, Fylkeskonservator og Byantikvaren påpeker at all graving som skjer i Bergen sentrum må godkjennes og utføres med største forsiktighet. De peker ut Sandbrogaten og Vågsallmenningen som omrdåer man må være særskilt oppmerksom.

Grøfter og tunneler mener de kan endre grunnvannet, og skade kulturlagene under bakken.

Konklusjonen til fagfolkene i kommunen er likevel at dagløsningen er best i forhold til kulturminnene. De mener det er verdifullt for Bryggen at Bybanen avlaster området for trafikk og «fredeliggjør» det.