— Det er ingenting i veien for at Hordfast kan bygges samtidig med Rogfast, mener stortingsrepresentant og samferdselspolitiker for Høyre, Øyvind Halleraker.

Planleggingen av den fergefrie forbindelsen mellom nord og sør i Rogaland er kommet lengst. Derfor er dette også det prosjektet som regjeringen mener kan påbegynnes først, når arbeidet med fergefri kyststamvei starter opp.

— Men gjennom et offentlig-privat samarbeid, kan en starte på flere elementer i Hordfast samtidig. Da kan en både bygge bro over Bjørnafjorden, samtidig som en starter på tunneler og veibygging, mener Halleraker.

Han mener at det i beste fall kan være mulig å begynne Hordfast-byggingen allerede i 2016/2017.

- Føler meg trygg

Under Hordaland Høyres årsmøte i helgen var det liten uenighet om trasévalget. Fylkespartiet går med stort flertall inn for at E39 legges i den midtre traseen, med lang flytebro mellom Os og Tysnes.

I resolusjonen legger Hordaland Høyre blant annet vekt på at det midtre alternativet gir kortest reisetid og at prosjektet kan realiseres raskt. Så lenge kostnadene mellom det indre og midtre alternativet ikke er særlig store, mener fylkespartiet at en må legge vekt på samfunnsnytten.

Halleraker har tidligere vært skeptisk til nettopp denne løsningen, men han har snudd.

— Jeg var usikker da broløsningen først ble lansert. En kunne frykte at dette kun var en lekegrind for ingeniører. Nå føler jeg meg trygg på at dette er mulig, ikke minst fordi vi ser at teknologitunge, private aktører er kommet på banen med en rekke spennende løsninger. Spørsmålet før var om broløsningen var teknologisk mulig. Det spørsmålet mener jeg er avklart nå, sier Halleraker.

- Hundreårsperspektiv

I resolusjonen stiller Hordaland Høyre seg også positive til å utrede mulighetene for å kombinere jernbane og vei.

— Vi bygger en bro i hundreårsperspektiv. Da er det lite smart ikke å legge til rette for tog, selv om det ikke er realistisk å bygge det samtidig, mener Halleraker.