I halvtanna år opererte FosenNamsos Sjø den nye gassferja «Selbjørnsfjord»i sambandet Halhjem–Våge utan å få tilgang til gasstankanlegget på Halhjem som konkurrenten Fjord1 nyttar. Det har ført til auka bruk av diesel og mindre miljøgevinst i ferjesambandet.

— I konkurransegrunnlaget for drift av ferjesamband i Midthordland og Austevoll

er det stilt som krav at ferja i sambandet Halhjem–Våge skal nytta LNG som drivstoff, poengterer Hans Christian Tveitsme, driftskonsulent for ferjer i Hordaland fylkeskommune sitt samferdsleselskap Skyss.

LNG er flytande naturgass, som i forhold til tradisjonell diesel kan gi minst 15 prosent redusert utslepp av klimagassen CO2, og endå større reduksjon i NOx (nitrogenoksid) og SO2 (svoveldioksid).

— Det er ordna

— Vi veit at det har vore noko problem med gassmotorane og at ferja ikkje har fått fylt gass nok til å dekkja behovet. Men etter ein lang prosess er dette no ordna, seier Tveitsme.

Rutelaget FosenNamsos vann gassferjeanbodet for Halhjem–Våge for perioden 2011–2018, og sette førre vinter inn nybygget MF «Selbjørnsfjord», som har to gassmotorar og ein dieselmotor i reserve.

Etter det Bergens Tidende kjenner til, har dieselmotoren vore ein god del nytta i rutefart i tillegg til som straumprodusent ved nattligge. Men FosenNamsos sin driftssjef i Hordaland, Jan Kenneth Østervold, avviser at dieselmotoren er ofte brukt på overfarten mellom Tysnes og Os.

Erstatta av dieselferje

— Vi går på gass, med diesel som reserve, slik kontrakten tilseier. Normalt går ferja med to gassmotorar, men det hender at dieselmotoren blir brukt medan ein av gassmotorane blir vedlikehalden, seier Østervold.

Denne veka er MF «Selbjørnsfjord» på verkstad for årleg service, og blir erstatta av dieseldrivne MF «Marstein». Same ferja har måtta tre inn som reserve i sambandet Halhjem–Våge fleire gonger tidlegare, blant anna fordi MF "Selbjørnsfjord" ikkje har fått gass nok.

— Vi har måtta setja inn reserveferje ein dag kvar tredje veke fordi vi ikkje har fått fylt opp «Selbjørnsfjord» med nok gass på dei ordinære fyllingane vi har hatt med tankbil, seier Jan Kenneth Østervold.

— Det var naudsynt så lenge vi var avhengige av mellombunkring frå tankbil. Men no er alt på plass slik at ferja får sleppa til på tankanlegget på Halhjem, seier Østervold.

- Ingen kommentar

Trondheim-baserte FosenNamsos har berre ei gassferje, MF «Selbjørnsfjord». Administrerande direktør Grete F. Tennås ønskjer ikkje å kommentera detaljar kring forhandlingane om tankanlegget som Gasnor etablerte på Halhjem då Fjord1 starta gassferjedrift på sambandet Halhjem–Sandvikvåg.

— Vi har hatt utfordringar, og er i dialog med våre oppdragsgivarar, seier Tennås.

— Det er funne ei løysing, elles har vi ingen kommentar, seier administrerande direktør Eilef Stange hos gassleverandør Gasnor.

Heller ikkje driftssjef Oscar Bergheim i Fjord1 vil uttala seg om forholdet mellom FosenNamsos og Fjord1 når det gjeld tilgang til gasstankane på Halhjem.

Fjord1 driv tre store gassferjer på Bjørnafjorden på femte året, men berre med minimalt dieselforbruk, ifølgje Bergheim.

— I sambandet Halhjem–Sandvikvåg nyttar vi dieselmotor berre ved landligge og bunkring. Det går med forsvinnande lite diesel, seier Oscar Bergheim.