Det er offshorebedriftene på Stord og Bømlo som har fått konsulentselskapa Akvator og LMG Marin til å sjå på den midtre og kortaste traséen for ferjefri E 39 mellom Bergen og Stord. Begge konkluderer med at flytebru over Bjørnafjorden mellom Reksteren og Os er teknisk mulig å få til, til ein pris av vel fem milliardar kroner — eller rundt ein million kroner meteren.

Det er halvparten av kalkylen Statens vegvesen har operert med for det som vil bli ei av verdas lengste flytebruer.

Kompetanse frå Bergen

— I tillegg til ferjefri veg, er vi opptatt av ei kortast mulig reisetid til Bergen. Det er fordi vi erkjenner at kompetanse i aukande grad blir eit konkurransefortrinn. Industrien på Stord og Bømlo ønskjer å rekruttera kompetente medarbeidarar som bur i Bergensområdet, seier Jon Lund, som har koordinert bruutgreiinga på vegner av Kværner Stord, Apply Leirvik, Wärtsilä Norway og Advantec - industribedrifter som sysselset i alt over 3000 menneske.

Midtre E 39-trasé mellom Stord og Bergen over Reksteren gir 15 minuttar kortare køyretid enn den ferjefrie indre traséen om Eikelandsosen som til no har hatt sterkast støtte frå politikarar og næringsliv i Hordaland. Samferdsledepartementet skal i løpet av året ta stilling til kva traséar som skal prioriterast for neste nasjonale transportplan-periode 2014 – 2019, og som Stortingetskal ta endeleg stilling til våren 2013.

Kjedebru

Flytebrua som Akvator har vurdert, er ein kjedekonstruksjon av rundt 200 meter lange stålkassar flytande på betongpontongar, sideforankra med anker nærast landfesta. Det er ei ledda, fleksibel bru som rir av straum og vind sidevegs i fjorden.Seglingshøgda blir minst åtte meter i heile brulengda, og opptil 50 meter ved landfestet på øya Røtinga vest for Halhjem, der det er tenkt ein 360 meter lang viadukt til ein tunnel på land.

I arbeidet med brua har Akvators Jan Soldal hatt hjelp av Multiconsult til å dimensjonera brubjelkar og betongflytarar, Barlindhaug Consult har gjort hydrodynamiske studiar, og Kværner har vurdert montasje og kostnad for stålkonstruksjonane.

Midtfjords høgbru

Ingeniørselskapet LMG Marin i Bergen presenterer eit flytebrukonsept med midtfjords høgbru for passasje av større skip, opptil 45 meter høge. LMG har erfaring og kompetanse innan flytande konstruksjonar i skip— og offshoreindustrien, og har i brustudien knytt til seg ekspertise frå blant andre Marintek i Trondheim, og elles basert seg på kjent teknologi frå blant anna Nordhordlandsbrua.

LMG Marin si føreslåtte løysing er ei flytebru i boge med støtteforankring ut av bogen, med ankerliner til dei grunnaste partia i den i alt nær 600 meter djupe fjorden.

Den viktigaste samanlikninga for lange flytebrukonstruksjonar er Nordhordlandsbrua frå 1994, verdas lengste utan sideforankring, med ein flytebru-del på 1243 meter. Det som lenge blei rekna som verdas lengste flytebru, er den 2285 meter lange brua som kryssar Lake Washington ved Seattle i USA.

Opp til politikarane

— No er det opp til politikarane å avgjera. Hordaland fylkesting blir ein viktig arena, og eg vil tru dei er lydhøyre for industrien sine ønske, seier Jon Lund, ein nestor i offshoreindustrien og Aker/Kværner-systemet.

— Vi gir med dette eit anna grunnlag enn før for politikarane til å ta standpunkt. No er det etter vårt syn ikkje lenger teknologiske eller økonomiske grunnar til å avvisa vår løysing, seier Jon Lund på vegner av offshoreindustrien på Stord og Bømlo.

Synspunkt? Sei meininga di.

flytebru bjørnafjorden lmg.jpg