Narteys selskap «The Claim Lifestyle» driver salg og produksjon av klær under varemerket T. Michael i leide lokale i Skostredet i Bergen og Oslo. Selskapet ble stiftet i 2007.

Det siste tilgjengelige regnskapet er fra 2009. Da hadde selskapet driftsinntekter på 1,3 millioner kroner og fikk et underskudd før skatt på 181.570 kroner.

Regnskapet for 2009 ble først levert 30. mars i år. Den interne kontrollen i selskapet har vært mangelfull på en rekke vesentlige punkter skriver revisor Kenneth Steinfeld i revisjonsberetningen. «Dette har medført at jeg ikke har kunnet gjennomføre de revisjonshandlinger som jeg har ansett nødvendige få å få bekreftet at årsregnskapet ikke inneholder vesentlige feil eller mangler», skriver han.Ifølge Steinfeld har ledelsen ikke oppfylt plikten til ordentlig og oversiktlig registrering av regnskapsopplysninger.