• Vi har tapt anselige summer, sier banksjef Monica Vågen i Handelsbanken, som sammen med Sparebank Vest har tapt mest på Lars Inge Birkeland og Erlend Innsets eiendomsimperium.

Til sammen er det meldt inn krav på 226 millioner kroner i Torsheim Holding, hovedselskapet i Birkeland og Innsets eiendomsimperium. Selskapet gikk konkurs i fjor vinter.

De største taperne er banker, og blant dem er det Handelsbanken og Sparebanken Vest som må ta de største tapene, skriver revisor Jan Levin i sin rapport om konkursen i Torsheim Holding. Han anslår at bankene må ta et tap på over 100 millioner.

Monica Vågen i Handelsbanken bekrefter at det er snakk om et betydelig tap, men sier det er for tidlig å tallfeste beløpet siden alle eiendommene banken har pant i ikke er solgt ennå.

Levin har arbeidet på oppdrag for bobestyrer Thorvald Ornell Myhre. Foreløpig borapport nummer to ble sendt ut i går, sammen med Levins rapport.

Økonomisk utroskap

Revisoren lister opp til sammen 17 transaksjoner i Torsheim Holding-systemet han mener kan være brudd på straffelovens paragraf 275, om økonomisk utroskap, og som bør etterforskes av politiet. Til sammen er det snakk om et beløp på 67 millioner kroner.

Den største transaksjonen på Levins liste skriver seg fra 2008, da flere selskaper som var eid av Birkeland og Innsets heleide selskaper Be-Mc (Innset) og LIB (Birkeland) ble overført til Torsheim Holding, selskapet som skulle bli hovedselskapet i eiendomssatsingen. Prisen var 57 millioner kroner, som Levin anslår var rundt 20 millioner mer enn virkelig verdi. Dermed fikk Birkeland og Innsets LIB og Be-Mc et krav mot Torsheim Holding som de ikke burde fått, ifølge rapporten.

Både Birkeland og Innset får kritikk i revisorrapporten:

«Slik som situasjonen var i eiendomsmarkedet i desember 2008 er det sterk grunn til å kritisere enestyret Lars Inge Birkeland for at han på vegne av Torsheim Holding inngår en avtale som åpenbart overpriser verdiene på de kjøpte aksjene. I tillegg til Lars Inge Birkeland, som opptrer både på vegne av selger og kjøper, er det også grunn til sterkt å kritisere Erlend Innset, som opptrer på vegne av selger, for overprisingen av transaksjonen.»

Birkeland og Innset ønsker ikke å gi noen kommentarer til BT.

Revisor til Finanstilsynet

Levin retter også kritikk mot Torsheim Holdings revisor, Rita Engelsen i Bjørgvin Revisjon, og ber bostyrer Thorvald Ornell Myhre vurdere sende revisorrapporten over til Finanstilsynet. Myhre sier han vil avgjøre om han vil følge Levins råd når bobehandlingen avsluttes, trolig i løpet av dette året.

Levin lister opp flere forhold han mener gir grunn til å spørre hvilke revisjonshandlinger revisor har gjennomført for å konkludere om det var grunnlag for fortsatt drift:

«Revisor kan ha lagt for mye vekt på de optimistiske vurderinger som ledelsen fremla, uten å stille kritiske nok spørsmål til dem», skriver Levin.

Engelsen ønsker ikke å kommentere saken direkte, men henviser til sitt tilsvar til Levins rapport.

Hun er ikke enig i kritikken og mener det ikke er grunnlag for å rapportere revisjonsarbeidet til Finanstilsynet. I tilsvaret skriver hun at hun var revisor frem til utgangen av 2010, og at bobehandlingen også har tatt lang tid.

«Det er derfor viktig å minne om at vurderingen av vårt arbeid må bygge på de omstendigheter som forelå da våre revisjonshandlinger ble foretatt og den kunnskap som da tilgjengelig, og ikke på hva man i ettertid måtte ha avdekket etter en langvarig og omfattende bobehandling.»