Da olje— og energiministeren flyttet traseen for ny kraftlinje vekk fra partikamerats eiendom, la han den tvers gjennom et naturreservat i Bremanger uten at det forelå nødvendig dispensasjon fra Miljøverndepartementet. Det kan vise seg å straffe seg.

I dag avslo nemlig Fylkesmannen i Sogn og Fjordane dispensasjonssøknaden fra Statnett om å få føre den omstridte 420 kV-kraftlinjen gjennom Sørdalen naturreservat.

— Det er en grunn til at dette området er vernet. Naturreservat er den strengeste form for vern, strengere enn naturparker, sier Anne Karin Hamre som er fylkesmann i Sogn og Fjordane.

Hun legger til:

— I praksis betyr dette at en ikke kan føre linjen gjennom Sørdalen.

Flyttet linjen fra ordfører

Fylkesmannens avgjørelse betyr at der pr. dags dato er helt i det blå hvor den store kraftlinjen mellom Sogn og Sunnmøre skal gå i Bremanger. Opprinnelig var fagetatene tydelig på at den burde gå gjennom Førdedalen. Her har ordfører Karl Vidar Førde (Sp) og hans far Martin Førde betydelige eierinteresser.

Etter omfattende lobbyvirksomhet fra lokale Sp-politikere valgte derimot Ola Borten Moe å overprøve fagetatenes råd, og flyttet linjen til nabodalførene i nord, Sørdalen og Myklebustdalen.

Saken har med tiden blitt en aldri så liten hodepine for statsråden og Senterpartiet. I oktober i fjor uttalte Sivilombudsmannen at: "det er vanskelig å se hvorfor departementet konkluderte som de gjorde", og ba statsråden om å vurdere saken på nytt.

Svaret fra Fylkesmannen i Sogn og Fjordane er et nytt skudd for baugen for Senterpartiets kronprins. Anne Karin Hamre sier at regelverket er klar på at det ikke skal være inngrep i naturreservat.

— I forskriftene står det en at en ikke kan innføre tiltak som endrer naturmiljøet, sier hun og peker på store anlegg og kraftlinjer som eksempler på slike tiltak, sier Hamre.

For store inngrep

Sørdalen naturreservat omfatter et areal på 4260 dekar i Bremanger kommune, og ligger på begge sidene av riksveien mellom Ålfoten og Svelgen. Området som kjennetegnes av sitt karakteristiske urskogpreg ble fredet i 1999. Foruten riksveien går det i dag også to kraftlinjer gjennom området.

OED har i sitt vedtak pekt på at de vil inn med avbøtende tiltak for å begrense inngrepene, det vil si at den minste linjen skal kables.

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane mener derimot dette ikke er tilstrekkelig.

— Linjen det her er snakk om krever et ryddebelte på 40 meter. I tillegg kreves det sprengning for å få på plass mastepunktene. Vi opplever inngrepene som så store at de ikke kan tillates, sier Hamre.

Ble advart

Svaret fra Fylkesmannen burde ikke komme overraskende på Olje- og energidepartementet. I høringsprosessen gikk Statens mann i Sogn og Fjordane inn for å føre linjen gjennom Førdedalen. Hovedårsaken til det var hensynet til Naturreservatet.

— Dette området er gammel barskog med urskogpreg. Det er en naturtype det er svært lite av. De fleste områdene er allerede oppstykket og preget av inngrep.

— Det går i dag to kraftlinjer og vei gjennom dette området. Gjør det noe om det går en kraftlinje til her?

— Det er nettopp derfor at det er så viktig at en bevarer det som er igjen.

Ber Statnett ordne tillatelse

Hamre sier Statnett og Olje- og energidepartementet nå har tre valg i den videre prosessen. De kan anke saken inn for Direktoratet for naturforvaltning, de kan flytte linjen eller vurdere grensene for naturreservatet på nytt. Det siste er en lengre prosess som vil ta lang tid.

Statsråd Ola Borten Moe har ikke ønsket å la seg intervjue om saken. Kommunikuasjonssjef Ole Berthelsen sier derimot følgende i en epost:

«Olje- og energidepartementet registrerer Fylkesmannens avslag på Statnetts dispensasjonssøknad. Det er nå opp til Statnett å få de nødvendige tillatelser. For øvrig har ikke departementet noen ytterligere kommentar.»

Vurderer anke

Heller ikke Statnett har ønsket å la seg intervjue om saken. Kommunikasjonssjef Irene Meldal opplyste tirsdag at sjefene som har vært involvert i saken enten er på jobbreise eller vinterferie. Også statsbedriften foretrekker epost når de skal kommunisere med omverdenen.

— Når det gjelder hvor en kraftledning skal gå er det OED etter Energiloven, og andre myndigheter etter andre lovverk, som avgjør. Statnett søker, men avgjør naturlig nok ikke, skriver Meldal.

Hun legger til:

— Traseen gjennom Sørdalen naturreservat er et resultat av Oeds behandling etter energiloven, og en trasejustering foretatt av departementet. Statnett har løpende forholdt seg til konsesjonsprosessen både i NVE og OED. At OED valgte å endre NVEs vedtak på dette punkt hadde vi ikke grunnlag for å vite på forhånd. Tilsvarende vil en endring av vedtaket fra NVE slå inn på alle områder hvor vi har behov for ytterligere tillatelser,.

— Statnett tar avslaget til etterretning og vil vurdere om vi skal anke vedtaket.

ola borten moe.jpg