Det varsla fiskeriminister Helga Peder-sen på ein pressekonferanse under oppdrettsmessa Aqua Nor i Trondheim i dag.

– Det er i alle fall eit lite pusterom, seier Vidar Børretzen, leiar for Etne Elveei-garlag, der fisket i år er halvert i høve til i fjor.

Saman med nye reglar for handsaming av lakselus og betre rutinar for felles avlusing vonar regjeringa at forbodet mot vidare vekst skal sikre levevilkåra for vill laks og sjøaure i Hardangerfjordområdet. Området har den høgste konsent-rasjonen av oppdrettsanlegg i Noreg.

Framlegget inneheld også nye krav til brønnbåtar som fraktar levande fisk, og krav om godkjenning frå Mattilsynet når fisk skal flyttast. Framlegget er sendt ut på høyring.

Børretzen presisere at han vil sjå heile framlegget før han trekkjer endeleg konklusjonar, men ut frå det som er meldt i pressmeldinga saknar han ei avklaring på kva som skal gjerast for å hindre rømt oppdrettslaks i å gå opp i elvane, og kven som skal betale for å ta ut oppdrettsfisken som går opp.

Rolv Haugarvoll, som eig og driv oppdrettsselskapet Lingalaks i Strandebarm, vart ikkje overraska av frysvedtaket, men er usikker på konsekvensane.

– Om det er til å leve med kjem an på kor lenge det skal vare. Kva er det forsvarleg å invester i Hardanger framover, det er det som er spørsmålet, seier han.