— Vi har fått fullt gjennomslag for klagen vår på parkeringsdekningen. Det er viktig fordi all trafikk til og fra det nye kontoranlegget går langs en vei som på ingen måte er bygget for denne trafikken, sier Geir Næss, nestleder i Strandens Grend Velforening.

Må ta miljøhensyn

Bystyret vedtok reguleringsplanen i juni i fjor. Fagetaten mente forslaget til nye og langt strengere parkeringsbestemmelser måtte gjelde for Lerøys utbygging. Bystyret ville følge gjeldende parkeringsbestemmelser, noe som ga utbygger rett til 96 parkeringsplasser. Dette av hensyn til forutsigbarheten for utbygger. Men antallet plasser skulle reduseres til det halve når det kom bybaneholdeplass i gangavstand til området.

Fylkesmannen mener fagetaten, og ikke bystyret, har rett i denne saken. Han viser til at Fylkesmannen og kommunen i megling i september i fjor ble enige om langt strengere parkeringsbestemmelser.

"Fylkesmannen har (..) etter meglingsmøtet 12.09.2011 ført en konsekvent praksis med å legge ned innsigelser til samtlige reguleringsplaner som ikke er i samsvar med den omforente løsning mellom Fylkesmannen og Byrådet."

Når det gjelder kravet om forutsigbarhet skriver Fylkesmannen at det argumentet ikke kan "..slå igjennom overfor så viktige miljø- og helsehensyn som dem parkeringsbestemmelsene skal ivareta."

- Ligner på diktatur

Dag Skansen (H), som leder komité for miljø og byutvikling, mener Fylkesmannens vedtak er faglig feil.

— Trafikken til og fra Lerøys område blir mindre med den nye utbyggingen. All tungtrafikk forsvinner. I tillegg vedtok vi at beboerne i nabolaget skulle få disponere parkeringsplasser i anlegget. Det ville ha fjernet parkeringen på gateplan.

Skansen frykter for at Lerøy Seafood med dette vedtaket vil se til utlandet når de skal etablere nytt hovedkvarter.

— Man spiller hasard med en stor og viktig bedrift som har sitt hovedkontor i Bergen. Jeg vet ikke om Lerøy vil ta vedtaket til etterretning, eller om de vil flytte hovedkontoret sitt ut av Norge.

Dette er ikke første gang Fylkesmannen og flertallet i bystyret i Bergen har havnet i tottene på hverandre om parkering.

— Slik Fylkesmannen utøver sitt embete ligner det mer på et diktatur enn et sunt demokrati. Denne spesielle Fylkesmannen er og blir en destruktiv kraft for Bergen, sier Skansen.

Krever samordning

Lerøy Seafood er ikke den eneste utbyggeren med planer i dette området. På nabotomten, som tilhører Rolf Olsen AS, planlegger eier Andreas Grimelund et lokalsenter. Det skal bygges ut 32.000 kvadratmeter med kontorer, butikker og boliger.

— I tillegg er det varslet utbygging på en tredje eiendom i området. Vi mener det er på sin plass med en samordning av disse planene. Dessuten jobbes det med bybaneplaner i området. Det tilsier at disse planene ses i sammenheng, sier Næss.

Slik det er nå, mener Næss planleggingen skjer på utbyggernes premisser.

— Hver og en av dem er opptatt av å maksimere utnyttelsen av sine tomter uten hensyn til omgivelsene, sier han.

— Hva må til for at velforeningen skal bli fornøyd?

— Vi mener utnyttelsen er for høy, men i tillegg vil vi ha en annen veiløsning som gjør at den smale veien – som i sin tid var en del av den Trondhjemske Postvei – ikke belastes med enda mer trafikk.

Hva mener du om saken?