Støyperiet som no blir lagt ned, har smelta om kaldmetall. I eipressemelding som blei lagt ut på Hydros nettsider rundt klokka 12 i dag,heiter det at slik omsmelting ikkje lenger løner seg.

Allmøte

Omtrent samstundes med atpressemeldinga blei offentleggjort, starta eit allmøte på metallverket. Derblei dei tilsette informerte om avgjerda.

— Medan vi før tente pengar på omsmelting, må vi idag i praksis betale for det, seier Olaf Wigstøl, leiar av aluminiumverket.

Prisen på å kjøpe inn kaldt metall har auka så mykje at det i dag ikkje erpengar å tene på slik omsmelting. Hydro vil difor stanse bruken av kaldmetallsom basis for aluminiumsproduksjonen i Årdal. Støyperiet for valseblokker bliratt, og dette skal i framtida handtere alt flytande metall frå produksjonen iÅrdal.

- Kortsiktig

Det skapte sterke reaksjonar då det tidlegare i sommar blei kjent at Hydrovurderte nedlegging. Fagforeningane kalla framlegget kortsiktig tenking.

Rundt 60 stillinger er knytt til omsmelting av kaldmetall i Årdal. Ifølgjepressemeldinga skal Hydro og foreiningane i tida framover arbeidet for åredusere negative konsekvensar for dei tilsette. Ingen fast tilsette blir sagtopp. Stillingane skal fasast ut over tid, mellom anna gjennom naturleg avgang.Men i overkant av 20 vikarar og må sjå seg om etter anna arbeid.