— Det er etter Riksrevisjonens vurdering ikke i samsvar med Stortingets forutsetninger om rapportering av samfunnsansvar når Statoil blant annet utelater virksomheter som selskapet har i andre land enn i Danmark og Norge, i betydelige deler av sin miljørapportering, heter det i riksrevisor Jørgens Kosmos rapport.

- Utelater informasjon

Revisjonen mener at statsoljeselskapet ikke melder fra til sin eier, altså regjeringen, om deler av sin virksomhet som ikke er direkte økonomisk relatert. Det heter i rapporten:

— I en betydelig del av miljørapporteringen utelates virksomheter som Statoil har operatøransvar for i andre land enn Danmark og Norge. Statoil rapporterer heller ikke konkret på enkelte indikatorer knyttet til menneskerettigheter og leverandøroppfølging, og begrunner dette at de ikke synes det er meningsfulle indikatorer.

— Riksrevisjonen stiller spørsmål ved om Statoils rapportering gir departementet tilstrekkelig grunnlag for å vurdere om selskapet ivaretar regjeringens intensjoner om samfunnsansvar.

Borten Moe fornøyd

Olje-og energiminister Ola Borten Moe er derimot godt fornøyd med Statoils tilbakemeldinger til departementet. Han skriver i et svar til Riksrevisjonen:

Det er OEDs oppfatning at Statoil tar sitt samfunnsansvar på alvor, og at selskapet på dette området ( samfunnsansvar) er blant de ledende aktørene innen sin bransje.

Riksrevisjonen tar til etterretning at departementet er fornøyd med Statoils tilbakemeldinger, men vil samtidig peke på at den nåværende rapporteringen gir begrensete muligheter for å evaluere selskapets utenlandssatsing.

Riksrevisjonens rapport sendes nå til Stortinget for videre behandling.