Statoil mangla erfarne fagfolk, undervurderte risikoen og erfaringsutvekslinga mellom dei tilsette i selskapet var for dårleg. Dette var Petroleumstilsynet sin kritikk etter at gass strøymde ukontrollert opp frå brønnen under Gullfaks C-plattforma vest for Bergen i19. mai i fjor.

89 personar vart evakuert, og det tok to månader før produksjonen kunne starte opp igjen.

Petroleumstilsynet meinte utblåsing kunne utvikle seg til ei katastrofe, og at Statoil sin første rapport om Gullfaks-problema var så mangelfull at selskapet fekk melding om å gjere leksa si på nytt.

Skuldar på tilsette

Statoilsjefane skuldar på tilsette når ting går gale, og er blinde for feil i måten arbeidet er lagt. Det gjer at selskapet har tungt for å lære av feil.

Forskingstiftinga ved Universitet i Stavanger (IRIS) kjem med sterk kritikk av Statoil i ein rapport etter nestenkatastrofen på Gullfaks C-plattformen. IRIS-rapporten (sjå vedlegg) er ein del av grunnlaget for Statoil sitt svar på kritikken frå Petroleumstilsynet.

Petroleumstilsynet var mellom anna oppteke av at Gullfaks-hendingaa viste at Statoil ikkje makta å lære nok av tidlegare uhell. Det er forskarane bak IRIS-rapporten samd i, og peikar på Statoil-sjefane som ein del av problemet:

”Et siste forhold som påvirker tilnærmingen til læring i Statoil handler om ledelsesperspektiv. Intervjuer med ledere på høyt nivå i selskapet tyder på at det er en sterk systemtro hos sentrale ledere i Statoil. Det er en lederoppfatning at feil som oppstår, skyldes ansattes feilaktige bruk av systemer. Dette fører til at systemene og andre bakenforliggende årsaker som kan knyttes til oppståtte feil, i liten grad blir gjenstand for evaluering.”, heiter det i rapporten.

IRIS-forskarane meiner Statoil si evne av å lære av feil også blir svekt av at selskapet  lir av eit innvikla styringssystem, uformelle maktstrukturar og dårleg handtering av kritikk innad.

- Dette er eit symptom på at det er blårussen som regjerer. I den øverste leiinga i Statoil er det økonomi, strategi og omdømme som er viktig, seier rågivar Sigurd Enge i miljøstifitinga Bellona.

- Skal lære av hendinga

I sin rapport om hendinga i november ifjor gav Petroleumstilsynet Statoil fire pålegg:

  • Finn ut kvifor viktige manglar ikkje blir fanga opp ved planlegging av boreoperasjonar.
     
  • Finn ut kvifor selskapet ikkje lærer av liknande hendingar, som gassutblåsinga på Snorre A i 2004.
     
  • Vurder resultatet av dei to første pålegga, og gjennomføre naudsynte tiltak i resten av selskapet.
     
  • Lag ein plan for å gjennomføre og følgje opp tiltak.

I dag legg Statoil fram sitt svar på kritikken.

- Det er gjennomført eit stort og viktig arbeid for å sikre at Statoil skal lære av Gullfakshendinga. Gjennom eit godt samarbeid med dei tilsette representantar har vi saman lagt grunnlaget for forsterka læring og forbetringsarbeid, seier konserndirektør for norsk sokkel i Statoil, Øystein Michelsen i ei pressemelding.

Meldt til politiet

Statoil vil kutte i byråkratiet, gjere kommandolinjene kortare og sette sjefane nær eventuelle farlege hendingar betre grunnlag for å ta ansvar og bruke fullmakter. 

Eit nytt storulykkeforum skal syte for at Statoil lærer meir av hendingar som kan utvikle seg til store ulykker.

Meir systematisk opplæring av tilsette skal styrke kunnskapsdelinga i selskapet.

Politiet i Stavanger har etterforska Statoil sin handtering av hendinga  på Gullfaks sidan i fjor haust. 

Saka ligg no til vurdering hos politijuristen, etter at Petroleumstilsynet nyleg har gitt sitt svar på etterforskingsrapporten.

Les Statoils svar på tiltale her.