På torsdag presenterte selskapets ledelse konklusjonene fra et prosjekt somhar pågått siden i vår. Der har Statoil jobbet for å analysere stabs— ogtjenesteapparatet i forhold til behovene i årene som kommer.

— Vi ønsker å redusere aktivitetsnivået og kostnadsnivået på våre stabs- ogfellestjenester. Dette er fordi vi ønsker at dette vil bringe oss til et nivåder andre selskaper er, sier Jannik Lindbæk, informasjonsdirektør i Statoil tilAftenbladet.

— Vi anslår at denne endringsagendaen vil føre til en overtallighet på rundt500 faste stillinger og 200 innleide. Dette er stillinger som er fordelt påvåre lokasjoner i Norge. Derfor er det naturlig at det er andelsmessig flest iStavanger siden det er her vi har flest ansatte, legger han til.

Uten oppsigelser

De fem fagforeningene Industri Energi, Tekna, Lederne, NITO, og YS hartidligere bedt om en garanti for at omstillingen blir gjennomført utenoppsigelser.

Lindbæk forteller videre at målet er at så mange som mulig skal få fortsettei andre stillinger i selskapet.

— Derfor har vi kartlagt mer enn 300 stillinger som vi oppmuntrer de ansattetil å vurdere, sier Lindbæk.

Han forteller at i november og desember skal selskapet utnevne ansatte nyeledere, og går nå i gang med forberedelse av bemanning av den nyeorganisasjonen.

— Det er for tidlig å si hvilke følge dette kan få for den enkelte. Førstetter at vi har kartlagt den enkeltes ønsker gjennom individuelle samtaler, vilvi starte med utnevnelser til den nye organisasjonen, sier Lindbæk.

— Når vi så ser hvordan den nye organisasjonen vil se ut, kan frivilligesluttpakker være en del av løsningen.

Den nye organisasjonen vil tre i kraft 1. april 2013.

- Fagforeninger har tidligere vært kritisk til at disse funksjonene kanbli flyttet ut av landet for å spare penger. Har dere planer om det?

— Vi har ikke tatt stilling til om det er et relevant virkemiddel. Det gjør vinå en vurdering av. Vi er nødt til å konstant søke etter forbedringer ogmuligheter til å operere mest mulig kostnadseffektivt. Men dette vil blibesluttet på et senere tidspunkt, sier Lindbæk.

— Dersom vi skulle vurdere en slik tilnærming vil det komme etter en nærmereanalyse, drøfting med de ansattes representanter og i henhold til lover ogavtaler, legger han til.

- Peker på for mange

Bjørn Asle Teige, leder av YS i Statoil mener at bedriften tar for hardt iog peker på for mange overtallige.

— Vi er klar over at det er nødvendig med omstillinger fra tid til annen,men ting må tas i rette dimensjoner. Vi er fornøyd med at det finnes jobber ogoppgaver til flere av disse som nå defineres som overtallige, andre steder iselskapet. Der har fagforeningene samlet jobbet godt for å få det til, sierTeige til Aftenbladet.

— Vi er også helt klare på at vi ikke aksepterer oppsigelser i denneprosessen. Statoil er i kraftig vekst og fra vårt ståsted så trenger vi mangehundre nye ansatte i nær fremtid. I tillegg har vi om lag 3000 innleide, så dermå folk vike plass for faste ansatte som måtte komme i posisjon for omstilling.

Han mener at med nedsalg i Norge og oppkjøp i utlandet er det en strategifagforeningen vanskelig kan se er klok for selskapet på lang sikt.

— Oppkjøp innen Skifergass, oljesand, samt investeringer i land med høy gradav korrupsjon er på ingen måte risikofritt. Sjtokman var full bom og vi måtteavskrive 2 milliarder på den. Så det finnes en del eksempler vi ikke liker. Detnorske samfunnet bør se på selskapet som norsk, og at vi bruker et hundretallsav Statoil sine milliarder utenfor Norge bør gjennomgås med et kritisk blikk,sier Teige.