13.-14. juni i fjor gikk alarmen flere ganger ved oljelageret Ekeberg Tank i Oslo. Den ene tanken rant over og gangveiene i lageret ble oversvømt av minst 100 m3 oljeprodukter. Ifølge Økokrim ble imidlertid alarmene oversett, ettersom det i denne perioden hadde gått stadige feilalarmer i anlegget. Ingen tiltak var iverksatt for å utbedre dette.

Økokrimgir nå Statoil Norge, som eier anlegget, og Ekeberg Oljelager, som står for den daglige driften, bøter på 800.000 kroner hver for brudd på blant annet Brann— og eksplosjonsvernloven, Arbeidsmiljøloven og Forurensningsloven.

Stor risiko

Oljelageret ligger inni fjellet ved Sjursøya, like ved Oslo sentrum. Utslippet skjedde i lagringsområdet for dieselolje og andre ikke-eksplosive blandinger.

I øvrige deler av anlegget oppbevares også store mengder eksplosivt drivstoff.

Politiadvokat Aud Slettemoen ved Økokrim ønsker ikke å spekulere i hva som kunne blitt konsekvensene, dersom en lignende lekkasje hadde forekommet i denne delen av lageret.

  • Vi har ikke etterforsket mer enn dette forholdet, men vi anser det som en skjerpende omstendighet at dette er et anlegg som omfattes av storulykkeforskriften, sier Slettemoen.

I forelegget står det: «Det er særlig skjerpende at overtredelsen skjedde ved et anlegg som det er knyttet en særlig risiko til for hendelser som kan medføre alvorlige konsekvenser for mennesker, miljø og materielle verdier (storulykke)».

En storulykke omfatter blant annet større utslipp, branner og eksplosjoner.

- Alvorlig

  • Vi ser alvorlig på saken og har selv gjennomført en grundig granskning og iverksatt en rekke tiltak for at noe slikt ikke skal skje igjen, sier administrerende direktør Dag Roger Rinde i Statoil Norge.

Han understreker at utslippet verken førte til personskade eller forurensning av det ytre miljøet, ettersom tankanlegget ligger 40 meter under havet inne i fjellet.

  • Et av de alvorligste funnene i granskningen er at sikkerhetsrutinene våre ikke ble fulgt da alarmene gikk. Vi har gått grundig gjennom dette med medarbeiderne og ledere i både Statoil Norge og Ekeberg Oljelager, og vi har oppgradert systemet slik at det ikke skal kunne skje igjen.

— Hvordan kan man montere en ventil som ikke fungerer sammen med overvåkningssystemet?

  • Det er et klart brudd med sikkerhetsprosedyrene og skal ikke kunne skje. Vi har nå oppgradert den aktuelle ventilen og gjennomgått detektor- og varslingssystemet i sin helhet, sier Rinde.

— I en annen del av anlegget oppbevares store mengder eksplosivt drivstoff. Kan folk føle seg trygge på at noe lignende ikke kan skje der?

  • Ja. Anlegget er konstruert med tanke på sikkerhet for både mennesker og miljø. Det andre anlegget er konstruert annerledes, blant annet med andre ventil– og detektorsystemer. Dermed skal det samme forløpet ikke kunne skje der.

Rinde forteller at de nå vil sette seg grundig inn i Økokrims uttalelser, før de bestemmer seg for hvor vidt de vil vedta forelegget.

Helge Lund er konsernsjef i Statoil, som nå må betale 800.000 i bot.
�serud, Lise/Scanpix