Trass i den solide inntektsveksten er resultatet er litt svakere enn for 2012. Det skyldes i hovedsak et ekstraordinært godt resultat på grunn av endringer i bankens pensjonskostnader for 2012, samtidig som den nye sjefen Jan Erik Kjerpeseth har ryddet i skapene og nedskrevet lån i bedriftsmarkedet med 189 millioner kroner. Dermed endte resultat før skatt på 1221 millioner mot 1283 millioner i 2012.

Positivt

— Fjerde kvartal og hele 2013 ble et godt år for Sparebanken Vest. De grep banken gjorde i 2013 både på inntekts- og kostnadssiden har gitt positive resultater. Det er meget gledelig, sier administrerende direktør Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest.

10 prosent vekst

Banken har sikret seg en solid vekst i renteinntektene med over 20 prosent i 2013. Bankens argumentasjon har vært at de trenger å hente mer penger fra kundene for å bedre kapitaldekningen i banken, slik at den er i tråd med myndighetenes krav de neste årene. I dag er bankens kapitaldekning godt innenfor de kravene myndighetene stiller.

— En økning i totale netto driftsinntekter på over ti prosent i 2013 og en fortsatt positiv utvikling i kostnadene er vi meget godt fornøyde med, sier Kjerpeseth.

Tre av fire i pluss

I de tilknyttede selskapene Frende Forsikring, Norne Securities, Brage Finans og Verd Boligkreditt går det stadig bedre. Bare Norne Securities leverte minusresutat, men langt bedre enn 2012. Totalt bidrog eierandelene i de tilknyttede selskapene med 50 millioner kroner til resultatet i 2013.