Banken skriv i ei pressemelding at han ventartøffare tider i økonomien og vil kutte arbeidstokken med minst ti prosent. Nedskjæringane og renteauken kjem som ei følgje av den internasjonale finansuroa.

Det er blitt dyrare for banken å å låne inn pengar, slik at den vil auke utlånsrenta for å halde oppe eiga lønsemd. Verdifallet i aksjar og grunnfondsbevis gjer og at banken ikke vil søkje børsnotering som planlagt. Banken ventar og svakare økonomisk vekst framover, noko som i seg sjølv reduserer behovet for å hente inn eigenkaptial.

Etter pressemeldinga er det ikkje aktuelt å leggje ned kontor i første omgang.