Den nye aldersgruppa 62–66 åringer utgjør 17.834 personer. Av disse er 83,5 prosent menn, viser tallene ved utgangen av første kvartal. Fra årsskiftet trådte den nye ordningen for alderspensjon i kraft og mange har nå rett til alderspensjon fra og med fylte 62 år.

Kvinner har i liten grad benyttet seg av muligheten til å gå av med alderspensjon tidlig. En årsak til dette er at færre kvinner enn menn oppfyller vilkårene for tidlig uttak av alderspensjon.

– En annen forklaring er at mange kvinner allerede mottar andre pensjoner, som etterlatte— og uførepensjon. Det er også flere kvinner i offentlig sektor, disse har muligheten til å ta ut offentlig AFP før overgang til alderspensjon ved 67 år, sier direktør i Nav, Hilde Olsen.

685.226 alderspensjonister er en økning på nærmere 32.000 alderspensjonister fra første kvartal i fjor. Til sammenligning var økningen fra første kvartal 2009 til første kvartal 2010 rundt 13.000 nye alderspensjonister.