— Flytting av vogner og spikartelt ser eg svart på, seier Knut Flatlandsmo.

Minst like gale blir det å avvisa gode kundar. Familien har drive campingplass på Flatlandsmo på Voss i meir enn 40 år. Vognene er plassert etter gjeldande reglar og praksis etter kvart som dei har kome til. Nye reglar tilseier at dei som har kome fremst i køen og sikra seg plass nede ved vatnet, må flytta. Einaste ledige plass er heilt oppe ved riksveg 13. Frå orkesterplass til bakerste benk.

Drastisk

Voss kommune ser ut til å ville gå mest drastisk til verks. Kommunestyret krev reguleringsplan og stramme retningsliner for så vel nye som veletablerte campingplassar.

-Dei har heimel til å setja hardt mot hardt, men politikarane har ein tendens til å bøya av i enkeltsaker, konstaterer kommunalsjef Gunnar Bergo.

Plansjef Astrid Rongen spår at krav om reguleringsplan for campingplassar blir nedfelt i kommuneplanen før sommarferien. Høyringsfristen går ut i desse dagar. Rongen ser på dei nye reguleringsplanane for Taulen og Myrkdalen som retningsgjevande. Her er det større avstand mellom vognene. Det skal også bli slutt på «privat» strand for rekka nærast vatnet.

Opprørte vertar

Steinar Borge ved Oppheim Camping er opprørt over kravet om 10-15 meters avstand til vatnet.

— Oppheimsvatnet er oppdemt. Dei som plasserte seg fremst, har ikkje flytta ned til vatnet. Vatnet har kome opp til dei, kommenterer han. Borge er redd heile campingplassen må leggjast ned, dersom kommunen tvingar han til å bruka minst 200.000 kroner på ein reguleringsplan som gir nye reglar tilbakeverkande kraft, og jagar bort ein tredel av kundane.

Campingvertane har full sympati hjå sivilarkitekt Olav L. Tvilde.

— Det er sjølvsagt ingen som har lyst til å investera så mykje pengar i ein plan som byggjer ned inntektsgrunnlaget og trugar eigaren sin arbeidsplass, seier Tvilde.

Han minner om at campingplassane i utgangspunktet var attåtnæring til jordbruket. Dårlegare rammevilkår er i strid med uttalt kommunal næringspolitikk. Tvilde meiner campingplassane kan auka branntryggleiken med lempelege midlar.

Nytt år, ny brann

Nyttårsfeiringa på Kvamskogen var så vidt over, då det braut ut brann i ei campingvogn. Elden spreidde seg raskt til spikarteltet, og til spikarteltet til nabovogna. Der greidde brannvernet å sløkkja. Elles hadde ei lang rekke med vogner stroke med. Heldigvis hadde folka som heldt til på campingplassen reist heim att nokre timar før det tok fyr.

Tre månader seinare har Kvam kommune sett i kraft nye føringar for godkjenning av campingplassar med vogner og spikartelt.

— Reglane våre er dei same som Voss har fått utarbeidd for Myrkdalen Camping, opplyser plansjef Jon Nedkvitne i Kvam.

- Får dei tilbakeverkande kraft?

— Byggesaksavdelinga her på huset er innstilt på at nye reglar skal gjelda nye anlegg. Skal ein eksisterande campingplass utvidast, vert nye reglar gjort gjeldande på den nye delen. Slik har det vore praktisert før. Dette er tredje gererasjon med reglar på dette området i Kvam, seier Nedkvitne.

Kvam har campingplassar både langs fjorden og på fjellet, Kvamskogen medrekna.

Ektepar omkom

Hausten 2009 omkom eit ungt ektepar i ein eksplosjonsarta brann i campingvogna deira på Gripne Camping. Tysnes kommune opplevde full forvirring hjå statlege etatar, og engasjerte Harald Bjørndal i Eikelandsosen til å utvikla ein ny plan for denne campingplassen. Siktemålet var å sikra branntryggleiken. Denne brannen spreidde seg ikkje, men faren var der, fordi vogner med tretelt og plattingar er bygt tett i tett, konstaterte brannmeister Torfinn Kongsvik.

— Saman med konsulentfirmaet QPC i Haugesund gjorde vi eit pionerarbeid. Reglane sprika kraftig mellom ulike styresmakter, veg, bygning, brann og plan. Pluss litt EU på toppen, fortel Harald Bjørndal.Om campingvogn skal reknast som bygning eller parkert biltilhengar, var mest omdiskutert. Så dukka det opp spikartelt utan spiker, av plast i staden for tre, seier han

Gripne camping kom likevel greitt ifrå det, minnest Bjørndal. Dei måtte fjerna ei campingvogn, og flytta ei anna. Resten låg innanfor det kommunen aksepterte.

Forelda

Sjølv om den nye planen for Gripne ikkje er så mange månadane gamal, ville han neppe halda i dag.

— Ny teknisk forskrift til plan- og bygningslova nemner campingvogner og spikartelt på ein slik måte at dei no kan definerast som bygning, seier Kjartan Øvstedal i QPC.

Forskrifta tillet å samla vogner og spikartelt i grupper med åtte meters avstand mellom gruppene. Kvar gruppe kan vera opptil ei brukseining, noko som i andre samanhengar er 1200 kvadratmeter. Andre reglar tilseier at gruppene må vera langt mindre. Innbyrdes avstand mellom vognene kan vera ned til tre meter, seier Øvstedal.

Hva synes du om de nye reglene?