• I 2007 vedtok Stortinget at rederiene skulle betale skattegjeld på 21 milliarder kroner.
  • Skatten har rederiene, siden 1996, sluppet å betale så lenge de ikke har tatt utbytte eller flyttet ut.
  • Rederiene mener at kravet fra 2007 er grunnlovsstridig, fordi intensjonen var at denne skatten ikke skulle betales.
  • Vedtaket har derfor tilbakevirkende kraft. 7 milliarder kroner kan avskrives mot miljøtiltak.
  • Samtidig kan rederne benytte seg av EUs rederi-skatt, som er tilnærmet null.