Formueskatt

Dagens regjering: Regjeringen foreslår lettelser. Det skjer ved at bunnfradraget økes fra 870 000 kroner til 1 million kroner. Ektepar slipper skatt på formue under 2 millioner kroner.

Med forslaget anslås 14 prosent av skattyterne å betale formuesskatt i 2014. Det er en nedgang fra 33 prosent i 2005. Forslaget styrker omfordelingen gjennom skattesystemet.

Ny regjering: Høyre, Frp, Venstre og KrF vil alle redusere formuesskatten. Hvor mye de klarer å få gjort ut over de rødgrønnes budsjett neste år, er usikkert. KrF har i utgangspunktet bare foreslått å redusere skatten på såkalt arbeidende kapital – altså traktorer, lastebiler, fiskefartøyer o.l., men det er usikkert om man klarer å få skilt ut dette.

Arveavgift

Dagens regjering: Regjeringen foreslår å frita arv under 1 million kroner for avgift. I dag er grensen 470 000 kroner. Av arv over 1 million kroner skal det betales 10 prosent avgift av arv og gaver til barn og foreldre og 15 når arv skjer ut over den aller nærmeste familie og andre.

Ny regjering: Høyre og Frp vil fjerne arveavgiften, og det har kommet signaler om at dette kan skje allerede for arv som mottas neste år. Men i samarbeidsavtalen sies det ikke mer enn at arveavgiften skal reduseres. Venstre ønsker også å fjerne den, mens KrF kun foreslår å fjerne den når bedrifter/næringsvirksomhet arves innad i familien og arvtagerne fortsetter å drive virksomheten.

Skatt på inntekt

Dagens regjering: Regjeringen forslår kun små justeringer: De fleste satsene økes kun med forventet prisstigning ( 3,5 prosent). Samtidig prioriterer regjeringen skattelettelser til dem med lave lønnsinntekter ved å øke satsen i minstefradraget fra 40 til 42 prosent.

Ny regjering : H/Frp økt varsler lettelser i personskatten: både mindre toppskatt ved at inntektsgrensen for når man skal betale denne skatten heves og ved at man øker minstefradraget, noe som kommer alle til gode. Hvorvidt den nye regjeringen prioriterer å gjøre særlige endringer for neste år er usikkert. V og KrF har ikke skrevet under på at de vil redusere toppskatten. Om ny regjering vil øke minstefradraget ut over det som nå er foreslått for neste år, er foreløpig usikkert.

Skatteklasse 2

Dagens regjering: Regjeringen foreslår å fjerne skatteklasse 2 for ektepar — det betyr en skatteskjerpelse. Skatteklassen hjelper familier der en er uten inntekt. Regjeringen mener skatteklassen svekker insentivene for ektefelle som er hjemme til å ta arbeid utenfor hjemmet. Skatteklasse 2 er utbredt blant innvandrerektepar og kan øke terskelen for at begge ektefellene tar arbeid utenfor hjemmet.

Ny regjering : Saken omtales ikke i plattformen, men KrF og til dels Frp har vært en sterk forsvarer av skatteklasse 2.

Fagforreningskontingent

Dagens regjering: I dag kan man trekke fra 3850 kroner i fagforreningskontigent fra inntekt før den skattlegges. Neste år foreslås fradraget økt til 4100 kroner. Dette er en skattelette ut over prisstigningen for alle landets fagorganiserte.

Ny regjering: Høyre og Frp vil neppe støtte denne økningen som koster 50 millioner kroner i året. Frp har i programmet foreslått å avvikle hele fagforreningsfradraget. Det går neppe de andre borgerlige partiene med på, men skattelettelsen kan de være med på fjerne.

Kontantstøtte

Dagens regjering: Etter at de rødgrønne la om støtten gis det 5000 kroner i måneden for barn i alderen 13-18 måneder og 3303 kroner måneden for barn fra 19 til 23 måneder. De rødgrønne foreslår ingen endringer i summene.

Ny regjering : Høyre og Frp vil utvide ordningen til også å gjelde toåringer, slik det var tidligere. De to partiene har ikke signalisert at de da vil beholde den høye satsen for de minste. Det kan bety at de vil foreslå 3303 kroner for begge årskull. KrF har tidligere 7000/5000 kroner for henholdsvis ett og toåringer, mens Venstre vil beholde de rødgrønnes modell. Her kan det bli dragkamp mellom KrF og de andre om satser.

Barnetrygd

Dagens regjering: Ordinær sats for ett barn er 970 kroner i måneden og 11640 kroner i året. Det foreslås ingen endringer i beløpet for neste år. Når beløpet ikke justeres i takt med forventet prisstigning, betyr det at beløpet reelt sett blir noe lavere.

Ny regjering : Høyre og Frp omtaler ikke barnetrygden i sin regjeringsplattform. Frp har tidligere prisjustert summen i sine alternative budsjetter. Om partiet får penger nok til det i år, er usikkert. Venstre har foreslått økt barnetrygd til folk med lave inntekter og redusert for dem som f.eks. har husholdningsinntekt på over en million kroner. Høyre har uttalt at de kan være villig til å vurdere dette, uten at dette står i Høyres program. Om de borgerlige partiene skulle ønske å legge om barnetrygden, er det neppe noe som gjøres raskt.

Foreldrepermisjon

Dagens regjering: Fra første juli i år ble permisjonen for foreldre til barn født etter denne datoen utvidet til 49 uker med 100 prosents lønn og 59 uker med 80 prosent av lønnen. Regjeringen foreslår ingen endring for neste år.

Ny regjering: Høyre og Frp stemte imot denne utvidelsen: m.a.o. har de ikke gått inn for å forlenge permisjonen fra 47 uker med 100 prosent/57 uker med 80 prosents lønn. Det kan derfor hende at de vil forsøke å fjerne disse. KrF og Venstre er imot det.

Fedrekvoten

Dagens regjering: Fedrekvoten økte til 14 uker fra 1. juli i år. Det foreslås ingen endringer i 2014.

Ny regjering : I samarbeidsavtalen mellom Høyre, Frp KrF, og Venstre går de fire inn for å redusere fedrekvoten til 10 uker. Dette blir trolig gjennomført faskt, men neppe før nests høst, slik at man ikke rammer barn som er født.

Makspris i barnehage

Dagens regjering: Maksimalprisen økes med 30 kroner fra 2330 kroner til 2 360 kroner per månad frå 1. januar 2014. Regjeringen mener økning tilsier en reduksjon på reelt sett 45 kroner per månad når man tar hensyn til forventet økning i priser og lønninger. Regjeringa mener den med dette innfrir løfet fra 2005 om ein maksimalpris på 1 750 kroner (2005-kroner) per måned.

Ny regjering: Høyre, Frp, Venstre og KrF ønsker mer differensierte satser i barnehagene. Det betyr at flere med lave inntekter skal sikres en lavere oppholdsbetaling enn den fastsatte øverste maksprisen. Men det vil samtidig betyr dyrere barnehage for svært mange andre, fordi maksprisen trolig vil bli satt opp. I fjor foreslo Høyre å øke den med 200 kroner måneden.

Enslige forsørgere

Dagens regjering: Regjeringen foreslår at overgangsstønaden skal skattlegges som lønn for nye mottakere fra 1. april 2014. Det sikrer lik beskatning med andre ytelser fra folketrygden, som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger og ny uføretrygd fra 2015. Regjeringen foreslår samtidig å øke overgangsstønaden for nye mottakere fra 2G til 2,36G - altså til ca 202 000 kroner. Dermed vil stønadsnivået etter skatt opprettholdes på minst samme nivå som i dag for mottakere som har stønad hele året og bare standard fradrag

Ny regjering: Høyre og Frp har tatt til orde for omlegging av overgangsstønaden, men KrF og Venstre har ikke støttet høyrepartienes forslag. Det er derfor ikke lett å forutsi hva som vil skje.

Engangsstønad ved fødsel

Dagens regjering: Foreldre som ikke har opparbeidet rett til foreldrepenger, får i dag en skattefri engangsstønad ved fødsel på 35 263 kroner. De rødgrønne foreslår ingen endringer i summen, noe som i praksis betyr at summen reelt sett går noe ned.

Ny regjering : I samarbeidsavtalen mellom Høyre, Frp, KrF og Venstre slås det fast at engangsstønaden skal økes. Det er ikke usannsynlig at det skjer en liten økning allerede til neste år – hvis de fire borgerlige partiene finner rom for det i sitt budsjett. KrF har i valgkampen uttalt at en heving av denne stønaden er KrFs høyest prioriterte forslag i familiepolitikken og det er KrF som har fått gjennomslag for at beløpet skal økes i forhandlingene. KrF har foreslått at ordningen gjøres om til en minimumssum i foreldrepenger på 2 grunnbeløp i folketrygden — altså til ca 170 500 kroner. Så store endringer komme neppe til å skje.

Alkoholavgifter

Dagens regjering: Regjeringen foreslår små endringer: avgiftene økninger bare med 1,6 prosent. Det er mindre enn forventet prisstigning.

Ny regjering: Ifølge samarbeidsavtalen mellom Høyre, Frp, Venstre og KrF skal hovedlinjene i alkoholpolitikken ligge fast. Det betyr at Frps ønske om å redusere alkoholavgiftene slik at de blir liggende på nivået med våre naboland, ikke blir noe av.

Snus og tobakk

Dagens regjering: Avgiftene på tobakk og snus økes litt neste år, men mindre enn forventet prisstigning. Avgiften på snus økes mest med 2,1 prosent.

Ny regjering: Det er uklart hva ny regjering gjør på dette området. De blir neppe store endringer.

Egenandeler

Dagens regjering: I egenandelstak 1 inngår godkjente egenandeler ved behandling hos lege, psykolog, i poliklinikk, røntgeninstitutt, pasientreiser og medisiner og utstyr på blå resept. Du får frikortet automatisk i posten innen tre uker når du har betalt over egenandelstaket, som er 2.040 kroner i 2013. Taket foreslås hevet i tak med prisstigningen til 2105 kroner neste år.

I egenandelstak 2 inngår godkjente egenandeler ved behandling hos fysioterapeut, enkelte former for tannsykdommer, opphold ved offentlig godkjente opptreningsinstitusjoner, og visse former for behandlingsreiser til utlandet. Dette taket er i år 2 620 kroner, og er foreslått hevet til 2670 kroner i 2014.

Ny regjering: Høyre og Frp har ofte være uenige om hvorvidt egenandelens skal økes. Den regjeringen Høyre satt fra 2001- 2005 foreslo flere ganger økte egenandeler, noe Frp protesterte på. Høyre, Venstre og KrF har alle foreslått økte egenadeler for folk flest for å kunne skjerme andre.

Bilavgifter

Dagens regjering: Regjeringen vil styrke miljøprofilen i avgiftsopplegget gjennom å øke og utvide avgiftene på klimagasser i 2014. Økningen vil ha liten betydning for en vanlig familiebil.

Regjeringen foreslår også å redusere omregistreringsavgiften, med mindre vekt på motoreffekt og mer effekt på CO2 og Nox-utslipp.

Ny regjering: Reduserte avgifter på biler og drivstoff er en av Frps fanesaker. Men i regjeringsplattformen varsles det ikke noe konkret. Derimot sies det at man skal «foreta en helhetlig gjennomgang» av kjøretøy- og drivstoffavgiftene. Det sies også at man skal nedsette en grønn skattekommisjon for å fremme forslag om «grønne skatteskift for å bidra til å nå målene i klimaforliket».

NRK-lisens

Dagens regjering: NRK-lisensen foreslås økt med 60 kroner til 2 542 kroner neste år. Inkludert moms blir avgiften på 2 745 kroner neste år.

Ny regjering: Høyre og Frp har varslet en stortingsmelding om NRK-lisensen. Med andre ord ønsker de endringer, men de det vil ta tid før det vil skje. Inntil den tid blir det neppe store endringer i selve summen.