Landaas og en kollega ved Eras Metal ble i fjor dømt til fengsel for miljøkriminalitet etter utslipp av kvikksølv i luften i Høyanger. Utslippene kom fra bedriften Eras Metal. Landaas var styreleder og en av eierne i bedriften. Han anket dommen.

— En belastning

— Det er stor forskjell på hvordan lagmannsretten og tingretten har vurdert skyldspørsmålet og straffeutmålingen. Den ene fagdommeren i lagmannsretten stemte for frifinnelse, de seks andre kom til at utslippene var å anse som simpel uaktsomhet, og ikke var grov miljøkriminalitet, slik tingretten falt ned på i fjor, sier Bjørn Philipson, forsvarer for Landaas.

Den tidligere styrelederen er nå dømt for uaktsom overtredelse av Forurensingsloven paragraf 78, 1. ledd, og ikke den langt mer alvorlige bestemmelsen i 2. ledd.

— Saken har vært en belastning for ham, men han har stått på sitt og blitt hørt. Retten mener han som styreleder kunne ha gjort mer for å forhindre utslippene. Det tar vi til etterretning, sier Philipson.

Minimum 10 kilo

Landaas var en av fem som startet Eras Metal i 2002. Tre år senere begynte fabrikken i Høyanger å utvinne sinkoksid fra rødstøv. Det er et biprodukt fra stålindustrien og inneholder sink, jern og andre metaller, som for eksempel kvikksølv, ifølge Økokrim. Rødstøvet er blitt levert fra Mo i Rana.

Rødstøvet inneholder miljøgifter av ulike slag. Bedriften i Høyanger fikk tillatelse fra Statens forurensingstilsyn å slippe ut ett kilo kvikksølv og 50 kilo flussyre i luften hvert år.

Da bedriften ble kontrollert, fant man at ustlippene oversteg dette betraktelig. Tingretten mente det var sluppet ut 30 kilo kvikksølv fra juli 2008 til februar 2009.

Lagmannsretten mente imidlertid at bedriften aldri har sluppet ut så mye kvikksølv. Ifølge dommen ble det sluppet ut minimum 10 kilo i perioden. Flertallet mener dessuten at styreleder Landaas handlet uaktsomt, og ikke forsettlig.

Ingen er blitt syke

Mens aktor mente at han «gjorde ingen ting med problemet», mener dommerne at han «tok kvikksølvproblemene svært alvorlig.»

Det har heller ikke vært noen som er blitt dårlige eller syke av utslippene, ifølge dommen. I den heter det også at lite troverdige presseoppslag har vært med å skape bekymring i lokalsamfunnet.

Mens aktor ba om 21 dager fengsel, endte dommen med at straffefastsetting blir utsatt i en prøvetid på to år. Det betyr at Landaas slipper straff dersom han ikke begår lovbrudd i prøvetiden.

«Selv om det på ingen måte er grunn til å bagatellisere de forhold som Landaas nå finnes skyldig i, står man likevel overfor et tilfelle som ikke er særskilt alvorlig, og som på flere måter fremstår som et noe atypisk tilfelle av miljøkriminalitet.»

LIVSFARLIG: Kvikksølvdamp er ekstremt farlig ved innånding. Stoffet skader nervesystemet og en rekke organer, i tillegg til å gi fosterskader og mentale forstyrrelser.
Wikipedia