Borgarting lagmannsrett har skjerpet tingrettens straff mot den tidligere eieren av rederiet Tordenskjold betydelig.

20 millioner

Av dommen på fem års fengsel, er om lag halvparten gjort betinget. I Oslo tingrett i januar 2010 ble han dømt til ett år og ni måneders fengsel.

Borgarting har også dømt ham til å betale nesten 20 millioner kroner i erstatning og inndragning. Inndragningen utgjør det meste av beløpet, og kommer fra Stuves eiendeler/eiendom samt en bankkonto.

Storebrand Bank ASA er tilkjent 120.000 dollar i erstatning.

Lovbruddene kom ifølge dommen i forbindelse med kjøp og salg av tre skip.

I Oslo tingrett ble Stuve frifunnet for en rekke av forholdene han nå er dømt for. Påstanden fra Økokrim, som anket dommen, var syv års fengsel.

«Utspekulerte og fordekte transaksjoner»

De mest alvorlige forholdeneStuve er dømt for er fire grove utroskap og tre grove bedragerier.

De straffbare handlingene erforegikk fra 1997 og frem til 2004. Borgarting mener at Stuve over en periodepå syv år «gjennom utspekulerte og fordekte transaksjoner ved ulike anledningerog på forskjellig vis har misbrukt den tillit han har hatt i kraft av sinestyreverv og sin faktiske posisjon, som innebar at han hadde avgjørendeinnflytelse.»

De alvorligste forholdenehandler om kjøp og salg av tre skip. Tor Johan Stuve og parteren PetterHellevik ordnet deretter med at skipene ble solgt fra ett selskap til et annetselskap eiet av stiftelsene Stuve hadde. Deretter ble de solgt videre til etandre selskap der Stuve og Hellevik var involvert, til en høyere pris. Rettenmener dette var illojalt og økonomisk utroskap. Bedrageriene er begått motbanker som lånte ut penger til skipskjøpene.

Må betale erstatning

Stuves partner, Petter Hellevik, ble i tingretten i 2009 dømt til fem og et halvt års fengsel. Også han anket. Han har fått en mildere dom: Fire år, hvorav to år betinget.

Mens Stuve slapp både erstatning og inndragning i sin dom fra tingretten, ble Hellevik dømt til å betale 3,8 millioner kroner i erstatning til DnB NOR Finans samt inndragning av over 1,2 millioner dollar.

I ankesaken er Hellevik dømt til å betale 2,5 millioner kroner i erstatning til Storebrand ASA samt et millionbeløp i inndragning.