Bolig sparing for ungdom (BSU)

Dersom du er under 34 år så kan du sette inn opp til 20.000 kroner per år, totalt 150.000 kroner. Du får 20 prosent i skattefradrag, altså inntil 4000 kroner, dersom du setter inn maksbeløpet hvert år. I tillegg får du en hyggelig rente.

Men den aller største fordelen er at du har egenkapital til å komme inn i boligmarkedet.

Det er om å gjøre å ikke ta ut penger fra kontoen. Da brytes kontrakten, og det er ikke mulig å starte på nytt. Derfor: De pengene du setter inn på BSU må være penger du kan se avse.

Sparebeløpet kan kun brukes til kjøp av bolig eller nedbetaling av boliglån. Hvis pengene brukes på noe annet, må den samlede skattefordel som er oppnådd gjennom hele spareperioden (potensielt kr 30 000), tilbakebetales ved neste skatteoppgjør.

BSU-avtalen må inngås før kjøpet av bolig finner sted.

OBS! Det er tilfeller hvor det kan være direkte ulønnsomt å spare i BSU: Dersom du ikke har høy nok inntekt til faktisk å benytte deg av ordningen. For inntektsåret 2011 må du ha minst 55.600 kroner i bruttoinntekt for å få nytte av et fullt BSU-fradrag.

Individuell pensjonssparing (IPS)

Individuell pensjonssparing er en langsiktig spareform til egen pensjon. IPS-ordningen gir deg inntil kr 4200 kroner i årlig skattefradrag. Du kan spare inntil 15.000 kroner i året, og få 28 prosent av sparebeløpet i lavere skatt.

Innskudd og avkastning er fritatt for formuesskatt, og utbetalingen beskattes som pensjonsinntekt. Innskuddet er bundet som pensjonsmidler frem til pensjonsalderen.

Gi forskudd på arv

Spar fremtidig arveavgift ved å gi inntil halvparten av folketrygdens grunnbeløp (kalt G, halv G tilsvarer i år 39.608 kroner) årlig som pengegave. Dette utløser verken arveavgift eller spiser av fribeløpet for arv. Kommer gaven fra for eksempel begge foreldrene/besteforeldrene utgjør det til sammen et beløp på 79.216 kroner årlig (G endres i mai hvert år).

Man kan motta beløpet fra flere. Barn for eksempel kan motta en halv G både fra mor, far, bestemødre, bestefedre osv.

Det samme gjelder her som det gjør for BSU: Bruker du ikke muligheten i år, kan du ikke overføre ubenyttet beløp til senere år.

Dersom arvemottageren er student, så kan hun ikke ha mer enn 278.589 kroner i formue før det blir avkortning i stipendet fra Lånekassen.

Selg ulønnsomme aksjer

Har aksjene dine gått ned i verdi, kan du få skattefradrag på tapet hvis du selger før nyttår.

Det må imidlertid være et reelt salg, noe som medfører at du ikke kan selge og kjøpe samme aksjer eller aksjefondsandeler for nært i tid.

Hvis du for eksempel selger dine aksjer med tap mandag og kjøper de samme aksjene igjen tirsdag, kan vi nesten garantere at du vil få forklaringsproblemer når skattemyndighetene begynner å stille spørsmål.

Tapet skal tidfestes på handelsdatoen (tidspunktet for avtaleinngåelse). Fra og med inntektsåret 2011 gjelder dette også for VPS-registrerte aksjer. Tap ved salg av aksjer er fradragsberettiget i alminnelig inntekt. Dette tilsier at skatten reduseres med 28 prosent av ditt faktiske tap.

Betal for mye skatt og slipp formueskatt

Ved å betale for mye skatt før nyttår, er det mulig å spare formueskatt samtidig som staten lokker med god rente.

Eksempel: Du har har en formue på to millioner i banken. Dersom du velger å betale en million for mye i skatt før nyttår, så må du bare betale formueskatt for den gjenstående millionen. Dette tilsvarer 11.000 kroner. I juni får man tilbake på skatten pluss renter for tilgodeskatt på 3 prosent: 30.000 kroner. Man sparer altså 11.000 i skatt og i tillegg kommer rentegodtgjørelsen.

Skilsmisse

Har dere barn, og har bestemt dere for å skilles, kan det skattemessig lønne seg å gjøre det før nyttår. Det er nemlig sivilstatus ved årsskiftet som avgjør hvordan dere skal beskattes for 2011.

Det er ikke nødvendig at dere har tatt ut formell separasjon eller at dere har fått skilsmisse. Det holder at dere rent faktisk har flyttet fra hverandre og bor hver for dere.

Den som har omsorgen for barn ved årsskiftet skal lignes som enslig forsørger — for hele det aktuelle inntektsåret. Dette gir12.208 kroner lavere skatt enn for inntektsåret 2011.

Gaver til frivillige organisasjoner

Skattytere kan kreve fradrag for pengegaver gitt til visse frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn. Gaven må utgjøre til sammen minst 500 kroner til den enkelte organisasjon i løpet av inntektsåret. Maksimalt fradrag for gaver til en eller flere organisasjoner, er 12.000 kroner per år.

For at en gave til en organisasjon skal være fradragsberettiget for giver, må mottaker av gaven være godkjent av likningsmyndighetene. I tillegg er det et krav at organisasjonen har levert oppgave til skattedirektoratet over mottatt gavebeløp.

Fradraget reduserer grunnlaget for skatt av netto inntekt, med en skattesats på 28 prosent. Det vil si at et fradrag på 500 kroner reduserer skatten med 140 kroner. Sagt på en annen måte: Du betaler 360 kroner, mens staten «sponser» 140 kroner. Har du maksimalt fradrag 12.000 kroner, reduserer det skatten med 3.360 kroner.

Utsett utbetalinger til 2012

Hvis du i 2011 passerer toppskattgrensene på henholdsvis 471.200 kroner og 765.800 kroner og forventer lavere inntekt i 2012, kan det lønne seg å forskyve utbetalingstidspunktet til over nyttår.

Dette kan være aktuelt hvis du har bonus, provisjoner eller overtidsgodtgjørelse til gode.

Kjøp av private tjenester

En privatperson kan motta inntil 4000 kroner skattefritt for mindre tjenester i tilknytning til hjemmet eller en eventuell fritidsbolig. Har du for eksempel avtalt med naboen at han skal skifte ut kjøkkeninnredningen på hytta, kan det være lurt å starte arbeidet i år. Han vil da kunne motta 4000 kroner skattefritt i 2011, sluttføre arbeidet og motta inntil 4000 kroner skattefritt i 2012.

Ordningen gjelder ikke hvis den som utfører jobben er næringsdrivende.

Investering i fast eiendom eller kunst og antikviteter

Fast eiendom er svært favorisert skattemessig. Dette gjelder både med hensyn til inntektsbeskatningen og ved formuebeskatningen.

Kunst og antikviteter som er en del av innboet i hus og hytte verdsettes også gunstig skattemessig, og kan dermed krympe formuen i selvangivelsen.

Få med deg skjermingsfradraget

Hold aksjegevinsten din til over nyttår. Dersom du har god avkastning i en aksje eller et fond og ønsker å ta gevinst, så kan du få med deg et ekstra skjermingsfradrag om du selger etter, heller enn før nyttår. Det betyr litt mindre gevinstskatt for deg.

Dersom du tror markedet skal ned, er det ikke verdt å vente for å få med seg skjermingsfradraget på om lag 1,6 prosent.

Kilder: Gry Nilsen og Kjell Magne Ryland i Skattebetalerforeningen, forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB, spareøkonom Sissel Olsvik Vammervold i Nordnet, okonomiguiden.no, skatteetaten.no og Finansavisen