60 private reguleringsplaner som har ligget og ventet på ferdigbehandling i flere år skal ut av plankøen i Bergen kommune.

— Vi har brukt opp gebyrene på vår interne behandling av disse planene. For å skaffe personell til å avslutte planene, setter vi av 10 millioner kroner fordelt på 2013 og 2014 til å få planene ferdigstilt, sier byråd Filip Rygg (KrF).

Høy produksjon

Byrådet leverte i dag fra seg budsjettinnstilling to, og forslaget om å bruke penger på plankøene er et av de positive tiltakene i innstillingen.

Rygg sier produksjonen i etat for byggesaker og private planer er høy. De nye planene som kommer inn behandles fortløpende, men planrestansen er stor.

— Vi setter i gang et prosjekt for å fjerne køen. Det vil komme private utbyggere til gode.

Han lover flere tiltak for å korte saksbehandlingstiden.

— Fristen for førstegangsbehandling av reguleringsplanene skal halveres fra 12 til seks uker. Det vil bidra til å korte den samlede saksbehandlingstiden, noe som også vil komme utbyggere til gode.

Mindre krevende

Alle reguleringsplaner skal gjennom en førstegangsbehandling i Bergen kommune før de legges ut på offentlig høring. Førstegangsbehandlingen skal avklare om planmateriellet tilfredsstiller offentlige krav og om planen ellers kan anbefales utlagt til høring.

— Dette er en mindre krevende prosess som vi ser vi kan bruke mindre tid på enn det vi gjør i dag, sier Rygg.

Etter at en plan har vært på offentlig høring skal den bearbeides av plankonsulent og fagetat før den kommer til politisk behandling. Dette er normalt den mest tidkrevende delen av den offentlige saksbehandlingen.

Byrådet foreslår også å innføre forhåndsbetaling av gebyrene. Gebyrene skal dekke kommunens utgifter med å saksbehandle planene. Gebyrenes størrelse bestemmes av hvor omfattende planen er. Nå må disse betales når planen leveres inn til førstegangsbehandling.

— Vi har tapt flere millioner kroner i gebyrer. Vi opplever at selskaper tømmes eller går konkurs. Noen er også dårlige betalere. Gjennom forhåndsbetaling unngår vi slike tap.

Grønne gebyrer

Byrådet vil også innføre grønne byggesaksgebyrer til neste år. For dem som bygger på huset sitt, eller bygger ny bolig blir gebyret halvert så sant bygget tilfredsstiller kriteriene for passiv. For påbygg og bolig med nullutslipp eller bedre, blir reduksjonen på 75 prosent.

— Det er begrenset hva kommuner rår over av virkemidler for utbyggere som vil tenke mer miljøvennlig. Dette er en av tingene vi kan gjøre. Og så må man se på dette som et signal om at Bergen kommune vil pushe frem de beste miljøløsningene uansett, sier Filip Rygg.

For en som vil bygge en bolig som tilfredsstiller kriteriene for passivhus vil byggesaksgebyret blir redusert til 7600 kroner. For nullutslippshus havner gebyret på 3900, en innsparing på ca. 12.000 kroner.

Tror du på løftet? Si din mening om plankøen under!