— Den viktigste grunnen til at vi sier ja til denne løsningen er at andre alternativ vil forsinke utbyggingen av kraftlinjen betydelig. Med det vi nå vet fra Statnett og OED så vil det gi betydelig utfordring til forsyningssikkerheten til Midt-Norge. Det er et viktig samfunnsmessig forhold jeg må vektlegge, sier Solhjell.

BÅRD VEGAR SOLHJELL
SCANPICX

Vender det døve øret til miljøråd

Han trosser dermed de faglige rådene fra Fylkesmannen og Direktorat for naturforvaltning som begge har advart mot å gi Statnett dispensasjon til å føre linjen gjennom naturreservatet i Bremanger. Også fagetaten NVE gikk inn for et annet alternativ, og det kom som lyn fra klar himmel da olje— og energiminister Ola Borten Moe i desember 2011 valgte å flytte linjen fra Førdedalen, hvor Sp-ordfører Karl Vidar Førde har eierinteresser, til dalførene Sørdalen og Myklebustdalen lenger nord.

Noe overraskende så avslo Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 19. februar i år en dispensasjonssøknad fra Statnett om å få bygge en kraftlinje gjennom Sørdalen naturreservat fordi det etter Fylkesmannens vurdering var i strid med verneformålet for området og at det ikke var hjemmel for vedtaket. Avslaget ble påklaget, og Miljøverndepartementet har nå tatt Statnetts klage til følge.

- Kan takke seg selv

Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet, har ingen forståelse for SV-statsrådens avgjørelse.

— Vi er veldig skuffet over at regjeringen her ofrer et naturreservat. Argumentasjonen om at det vil ta for lang tid å legge linjen et annet sted er uforståelig, da forsinkelsen som har oppstått er regjeringen skyld ene og alene. Hadde de ikke overkjørt de naturfaglige rådene i utgangspunktet, og plasserte linjen gjennom et naturreservat, så ville disse forsinkelsene aldri oppstått.

- Vi er små brikker

Grunneier Brynjar Myklebust er også svært skuffet over avgjørelsen.

— Vi ble veldig positive da Fylkesmannen i Sogn og Fjordane avslo dispensasjonssøknaden fra Statnett. Da tenkte vi at det også er håp for den vanlige mann. Men da Statnett anket og miljøvernministeren løftet saken opp på sitt bord så skjønte vi at slaget var tapt. Vi er bare noen små ubetydelige brikker i dette spillet. Det er så sterke krefter i sving.

— Men det er trist å tenke på at dette er et område (Sørdalen naturrservat) vi har vært avskåret fra å bruke siden vernevedtaket i 1999, og så blir alt satt til side når Statnett kommer på banen..