Det er Fjord1 som vil køyre den nye sommarruta utan tilskot frå det offentlege. Ruta vil bli ein konkurrent til Tide som frå komande vår tek over drifta av hurtigbåtsambanda mellom Sogn og Fjordane og Bergen.

Tide vann anbodet på desse sambanda. Fjord1, som tapte anbodet, vil no etablere ei sommarrute med stopp på dei mest populære turistadene, som Balestrand, Fjærland og Flåm. Tide har protestert heftig, dei meiner Fjord1 må denne måten prøver å sikre seg indrefiletet av trafikken på Sognefjorden, og har varsla krav om erstatning dersom Fjord1-ruta kjem i drift.

Samferdsledirektøren meiner at det i samband med tilbodskonkurransen var ein føresetnad at det berre skulle vere ein operatør på strekninga. Konkurrerande verksemd vil kunne gå ut over dei eksisterande transporttilboda, altså dei Tide skal drive.

— Vi vurderer på bakgrunn av dette at det på noverande tidspunkt ikkje er trong for fleire løyve enn det som er tildelt Tide på strekninga Bergen – Flåm – Bergen, heiter det i tilrådinga som politikarane i samferdsleutvalet skal ta stilling til komande tysdag.

Ifølgje Sogn Avis reagerer reiselivet langs Sognefjorden på innstillinga. Ei samanslutning som omfattar dei fleste hotella i Indre Sogn støttar varmt opp om Fjord1s planar, og legg no press på politikarane for å få dei til å gje Fjord1 grønt lys. Hotellgruppa ber fylkeskommunen svare på om det å seie nei til ruter på kommersielle basis samsvarar med målet om å satse på reiselivet.