6312 hordalendingar er no utan arbeid. Det er 80 prosent fleire enn på same tid i fjor, men berre 100 fleire enn i mars.

– Vi er inne i ein sesong med auka rekruttering mellom anna til sommarjobbar. Det dempar veksten i arbeidsløysa mellombels, skriv Kenneth Stien, avdelingsdirektør for arbeid og aktivitet i Nav Hordaland i ei pressemelding.

**Les også:

— Brukar det som er nødvendig**

Faktisk er det fleire ledige stillingar i butikksektoren i april i år enn på same tid i fjor. Auka er på seks prosent. Totalt er det 2720 ledige stillingar i Hordaland.

Nav-direktøren vil likevel ikkje på noko vis avlyse krisa på arbeidsmarknaden.

– Det er ein overkapasitet i verdsøkonomien. Vi må difor forvente auka arbeidsløyse framover som følgje av låg etterspørsel etter varer og tenester. Vi ventar eit nytt hopp i arbeidsløysa i juli, då mange kontraktar går ut i juni og studentane som er ferdig utdanna strøymer inn i arbeidsmarknaden. Samtidig er verksemdene sine forventningar til 2009 blitt svekkja, skriv Stien.

Framleis er det slik at det er unge menn som er hardast råka av krisa. Forklaringa er enkel: Det er mannsdominerte yrke som bygg- og anlegg kor finansuroa slår inn med størst tyngde.