Fylkesmann Svein Alsaker spilte en avgjørende rolle da Trond Mohn til slutt fikk tillatelse til å bygge en praktbolig på Milde, bare 25 meter fra sjøen. Og han gjorde ikke jobben sin, ifølge Bergen tingrett. Fylkesmannen skulle grepet inn, mener dommeren, ved å klage på dispensasjonen som milliardæren hadde fått fra forbudet mot å bygge i strandsonen, og slik stanset villaprosjektet.

»Et markert avvik»

Dommen, som ble avsagt 31. juli, omhandler i utgangspunktet en lignende byggesak i Bergen, men er glassklar når det gjelder Fylkesmannen i Hordalands innsats i Mohn-saken. Beslutningen om ikke å klage på dispensasjonen kommunen hadde gitt fremstår som et » ... markert avvik fra vanlig praksis, uten at dette er saklig begrunnet.k

Dommeren mener at forklaringen på forskjellsbehandlingen ligger i Trond Mohns mange og store gaver til fellesskapet. Han skriver at det på bakgrunn av presseomtale er nærliggende å anta at Fylkesmannen unnlot å klage fordi Trond Mohn » ... i en rekke år, over store deler av landet, særlig overfor barn og unge, i et bemerkelsesverdig omfang, uten egeninteresse, har bidratt til allmennyttige samfunnstiltak, som i sum langt overskygger for de ulemper for miljøet og allmennheten som byggetillatelsen ville føre til.k

Har gitt milliardbeløp

Mohn har opp gjennom årene gitt milliardbeløp til både forskning, utdanning og idrett – ikke minst i bergensområdet.

Likevel mener dommeren at innsatsen ligger for fjernt fra hensynene til forbud mot bygging i strandsonen til at "forholdet saklig kan legges vekt på."

Tingrettens vurdering er gjort i en rettssak mellom en privatperson i Bergen og staten. Privatpersonen fikk nei på en byggesøknad og begrunnet søksmålet mot staten i flere forhold, blant annet forskjellsbehandling under henvisning til Mohns byggesak.

Splittet byråd

Mohn søkte om å få bygge sommeren 2004, noe som utløste en lengre prosess med uttalelser fra ulike instanser og politisk behandling i kommunen. Blant dem som var negative var både Fylkesmannen, Grønn etat i kommunen og daværende miljø— og byutviklingsbyråd Lisbeth Iversen (KrF). Etter først å ha fått avslag, fikk Mohn i september 2005 dispensasjon med stemmene fra Ap, Høyre og Frp i komité for miljø og byutvikling.

Nå skulle Fylkesmannen vurdere om det skulle klages på vedtaket. På høsten 2005 dro fylkesmann Svein Alsaker på befaring sammen med assisterende fylkesmann Johan B. Synnevåg, leder for miljøvernavdelingen Terje Aasen og Øystein Aasland, som hadde skrevet Fylkesmannens første og negative uttalelse til søknaden.

Det ble Alsaker selv som skrev vurderingen. Han konkluderte med at det ikke ville bli klaget på dispensasjonen fra Fylkesmannens side.

Uenig med sjefen

I intervju med flere medier uttalte Alsaker at området der Mohn skulle bygge allerede fremsto som privatisert med boliger, garasjer og et atelier. Veiene inn i området var private.

— Dette er heller ikke et område der folk har gått i land eller har badet. Det har med topografien å gjøre, sa Alsaker til BT.

Han presiserte at han hadde miljøvernavdelingen i ryggen, men at han førte vedtaket i pennen fordi byggesaken hadde fått mye medieoppmerksomhet.

Øystein Aasland ved Fylkesmannens miljøvernavdeling vitnet i retten. Han har en helt annen versjon av det som skjedde. Han sier til Bergens Tidende at ledelsen tok ham av saken.

— Vi var enige om at Fylkesmannen burde klage på vedtaket, men ledelsen ved embetet var av en annen oppfatning, sier han.

Aasland forteller også at han fikk beskjed fra ledelsen om at han ikke skulle uttale seg om Mohn-saken.

Støtter seg på vitne

I dommen fra 31. juli vises det direkte til Aaslands vitnemål. "Bevisførselen tyder på at forholdene ved Mohns eiendom, sammenlignet med vanlig praksis, verken tilsa dispensasjon fra forbudet om bygging i strandsonen eller fra det naturområdet som eiendommen ligger i. Retten viser særlig til kartet over eiendommens beliggenhet og til forklaringen fra vitnet Aasland."

— Vi fikk ikke lov til å mene noe om dette, sier Aasland til Bergens Tidende.

Det gjorde derimot Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, i januar 2008. Da behandlet de klagesaken som tingretten i august i år avsa dom i, i egenskap av settefylkesmann. Fylkesmannen vurderte også Mohn-saken, slik tingretten gjorde. Han kom til følgende konklusjon:

"Mykje kan derfor tyde på at kommunen her var for lite restriktiv."

Arvid Mellingen, som er juridisk leder hos Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, ville ikke uttale seg om Fylkesmannen i Hordalands rolle da BT intervjuet ham i 2008.

— Så langt kan vi ikke strekke vår uttalelse. Vårt mandat her er å behandle denne konkrete klagesaken, og i den forbindelse sammenligningen med Mohns byggesak, sier han.

Assisterende fylkesmann i Hordaland Rune Fjeld vil ikke kommenter dommen i tingretten, men sier om Mohn-saken.

— Vi er kjent med at Fylkesmannen i Sogn og Fjordane mente vår beslutning i forhold til denne byggesaken var feil, og har forholdt oss til det i ettertid, sier Fjeld.

Svein Alsaker ønsker ikke å kommentere det han omtaler som "en meningsytring fra dommeren".

Når det gjelder uttalelsene fra Øystein Aasland, sier Alsaker følgende:

— Innsigelsesretten er det Fylkesmannen personlig som har. Det var mitt ansvar, og det var jeg som tok den avgjørelsen.

— Men han sier at Miljøvernavdelingen ønsket en klage?

— Det får stå for hans regning. Miljøvernavdelingen har anledning til å si fra når de er uenig med Fylkesmannen. Da kan de gi uttrykk for det i innstillingen. Det gjorde de ikke i denne saken, sier Alsaker.