Torsdag denne uken kom en avgjørelse om såkalt midlertidig forføyning i striden mellom Lönne og Karsten Moholt.

En midlertidig forføyning er en rettsavgjørelse som for eksempel skal forhindre eller stoppe en ulovlig oppførsel som er til vesentlig skade eller ulempe for en annen part. Den vil ofte bli fulgt opp av et søksmål.

I kjennelsen fra tingrettsdommer Beate Blom får Sigurd Coates hard medfart:

"Det synes ikke bestridt, og er neppe tvilsomt, at Coates har brutt sin lojalitetsplikt gjennom den kontakten og informasjonsutvekslingen som har funnet sted i forholdet mellom ham og Moholt, frem til han ble avskjediget."

Lönne får full støtte for sitt syn om at Karsten Moholt A/S både "illojalt har utnyttet Coates' brudd på sin lojalitetsplikt, og selv aktivt bidratt til illojalitet". Linn Cecilie Moholt mottok flere e-poster av Coates med inngående informasjon om Lönne.

Videre mener retten at Karsten Moholt opptrådte "klanderverdig" da HR-direktør og teknisk direktør fra selskapet deltok på det hemmelige møtet hos Lönne 25. juni.

Når det gjelder Moholts forsøk på å overta lokalene til Lönne, skriver tingrettsdommer Blom at Moholt som en konkurrent i utgangspunktet står fritt til å kontakte huseier. Selskapet brøt imidlertid god forretningsskikk da de inkluderte Lönne-ansatte Coates i prosessen.

Med bakgrunn i Moholts kritikkverdige oppførsel, fikk Lönne gjennomslag for det vesentligste av sine krav.

Ifølge kjennelsen forbys Moholt:

å kontakte ansatte hos Lönne i Moss frem til 31. desember neste år, med tanke på å rekruttere dem.

å motta, besitte og/eller på noe vis nyttiggjøre seg informasjon i Sigurd Coates arbeidsavtale under "taushet og konfidensialitet", herunder informasjon om kunder og leverandører

frem til 30. august 2014 å benytte adressen hvor Lönne i dag holder til i markedsføring eller rekruttering.

Karsten Moholt A/S ble idømt 198.962 kroner i saksomkostninger til Lönne.