Renten ble holdt uendret på 2,25 prosent på dagens møte.

— Den siste tiden har vært preget av tiltagende uro, sier Øystein Olsen under pressekonferansen.

Siden 12. mai har styringsrenten ligget på 2,25 prosent, men ved forrige møte, 22. juni, ble det klart at Norges Bank siktet seg inn mot en renteheving i august.

Men på grunn av den siste tidens uroligheter i verdensøkonomien, var sjeføkonomene likevel splittet i sitt syn på hva som ville skje i dag.

— De forventede videre oppgangen i rentehevingene er skjøvet ut i tid både for USA, euroområdet og Storbritannia, påpeker sentralbanksjefen.

— Veksten holder seg på den annen side godt oppe i fremvoksende økonomier. Men nedsiderisikoen har økt, sier Olsen.

Ville egentlig heve renten

— Norsk økonomi ser ut til å utvikle seg omlag som anslått. Husholdningenes etterspørsel har utviklet seg oppover, om lag som forventet. Arbeidsledigheten har vært stabil, og boligprisene fortsetter å vokse. Veksten i konsumprisene har vært noe lavere enn anslått.

— Med dette bakgrunnsbildet er vår avveining at utviklingen i norsk økonomi har vært om lag som forventet i juni. Dette taler for at renten settes opp. På den andre siden er inflasjonen lav, og det er klare tegn til svakere vekst internasjonalt. Dette vil også påvirke norsk økonomi. En samlet vurdering tilsier at renten ikke endres ved dette møtet, sier Olsen.

Sentralbanksjefen sier at hovedstyret i utgangspunktet vurderte å sette opp renten som planlagt, men at det tok hensyn til den senere tids utvikling da renten ble besluttet holdt i ro.

RØRER IKKE RENTEN: Sentralbanksjef Øystein Olsen.
SCANPIX