Mot fagetatens råd valgte olje— og energiminister Ola Borten Moe 21. desember i fjor å flytte 420 KV-linjen fra Førdedalen til nabodalførene i nord, Sørdalen og Myklebustdalen. Avgjørelsen var svært fordelaktig for blant andre Bremanger-ordfører Karl Vidar Førde (Sp), som er en av de største grunneierne i Førdedalen.

Avgjørelsen har splittet bygdesamfunnet i Ålfoten. Grunneierne i Myklebustdalen mente Borten Moe hadde latt seg styre av partipolitiske hensyn, og klaget saken inn til Sivilombudsmannen. Nå er konkusjonen klar. I et uvanlig krasst brev slakter Sivilomombudsmann Arne Fliflet statsrådens saksbehandling.

«Det er vanskelig å se hvorfor departementet konkluderte som det gjorde», skriver Sivilombudsmannen. Han mener departementet bør «vurdere saken på nytt».

Uklare mål

Ola Borten Moe begrunnet tidlig i prosessen avgjørelsen med å flytte kraftmastene til Myklebustdalen med at de hadde lyttet til kommunestyret i Bremangers ønsker. Dette har han derimot senere gått bort fra etter at Bremanger-politikerne i et skriv til departementet avviste at det forelå et slikt ønske.

I sine svar til Sivilombudsmannen har departementet uttalt at det var ønske om mest mulig samlokalisering av ledningsnettet som gjorde at de valgte å flytte kraftlinjen til dalførene lenger nord. Dette for å unngå inngrep i områder som ikke var preget av større kraftledninger fra før.

Sivilombudsmannen stiller spørsmålstegn ved begrunnelsen. De peker på at hvis målet var samlokalisering og minst mulig naturinngrep burde 420 KV-linjen fulgt en allerede eksisterende trase, den såkalte kombinasjonstraseen. Denne linjen går i dag gjennom den østlige delen av Myklebustdalen, krysser fjellet midtveis i dalføret, før den fortsetter vestover i Førdedalen, blant annet forbi ordfører Karl Vidar Førdes hus.

«Det er noe vanskelig å forstå hva som er bakgrunnen for at departementet anser kombinasjonstraseen som uaktuell når hensynet til samlokalisering ifølge departementets vedtak er tillagt avgjørende betydning i valget mellom konsesjonsgitt trasé og omsøkt trasé,» skriver Sivilombudsmannen.»

Strid om inhabilitet

Bremanger-ordfører Karl Vidar Førde har hele tiden vist til at han meldte seg inhabil i saken og ikke har deltatt i saksbehandlingen. NRK Sogn og Fjordane kunne derimot tidligere i år fortelle at Førde hadde sendt partikamerat Einar Kjerpeseth til Oslo 11. november i år for å drøfte valgt av kraftlinjetrasé med regjeringen. Dette gjorde han uten å informere resten av Bremanger Sp, samt sitt eget kommunestyre.

Myklebust Grunneierlag har hele tiden hevdet at ordføreren har misbrukt rollen sin. I et av sine skriv til Sivilombudsmannen ba grunneierlagets advokat Magne Revheim Sivilombudsmannen om å se nærmere på hvem som var tilstedet på møtet 11. november i fjor. Dette har han derimot ikke funnet grunn til å gjøre.

Politisk rådgiver i Olje- og energidepartementet Ivar Vigdenes vil ikke svare på kritikken.

— Jeg har ikke fått satt meg inn i svaret fra Sivilombudsmannen, men jeg kan love at vi svare dem skikkelig, sier Vigdenes.

Trosset faglige råd

Det er ikke første gang Borten Moe beskyldes for å lytte ekstra godt til sine egne. I mai 2011 avslørte VG at Ola Borten Moe flyttet en høyspentrasé vekk fra barndomshjemmet til fylkestopp i Sogn og Fjordane Sp, Jenny Følling.

Opprinnelig ønsket fagetaten NVE en kraftlinje gjennom Førdedalen.

«Vi mente at bygging i Førdedalen hadde færre ulemper for allmennheten og minst konsekvenser for maturmangfoldet. Krafledningen vil være minst synlig her?, uttalte Rune Flatby, avdelingsdirektør i NVEs konsesjonavdeling, til VG i januar i fjor.

Har du tillitt til at Ola Borten Moes har behandlet saken på en god måte? Eller bør den behandles på nytt?