— Vi mener det er behov for en ny standard hvor vi forsikrer oss om at det er samme sikkerhetsnivå på alle livbåtene. Vi kan ikke ha noe A- og B-lag der ute. Alle må ha samme mulighet til å komme seg bort når evakuering er nødvendig, sier tilsynsdirektør Finn Carlsen i Petroleumstilsynet (Ptil) til Stavanger Aftenblad.

Åtte år etter den avslørende Veslefrikk-testen i 2005 (se fakta), kan livbåtsaken endelig materialisere seg i konkrete endringer i regelverket, gjeldende fra 1. januar 2015.

Nye forskrifter

Da livbåtavsløringene kom i 2005, satte det som da het Oljeindustriens Landsforening (OLF), nå Norsk olje og gass, i gang det såkalte livbåtprosjektet. Hundrevis av millioner kroner ble brukt til å oppgradere livbåter og utforme en ny bransjestandard – Veritas-standarden som ble utformet i 2009. Nå kan det vise seg at denne standarden ikke holder mål likevel.

Tilsynet har ikke landet på noen konklusjon i det omfattende materialet, men er tydelig på at alle installasjoner og innretninger skal ha samme mulighet til evakuering, uavhengig av værforhold. Regelendringene kan da gis tilbakevirkende kraft for både fritt fall- og lårelivbåter. I ytterste konsekvens kan det bety total utskifting av samtlige livbåter på sokkelen – et sted mellom 470 og 480 livbåter, ifølge Ptil og bransjen selv.

Enorm prislapp

Knut Thorvaldsen, direktør for HMS og drift i Norsk olje og gass, påpeker overfor Aftenbladet at næringen ikke støtter utkastet til regelverksendringer. Et grunnleggende prinsipp for bransjen er at tekniske forskrifter ikke gis tilbakevirkende kraft.

— Sikkerheten på dette området har aldri vært bedre enn den er i dag. Endringene som Petroleumstilsynet foreslår, vil koste veldig mye, men har minimal sikkerhetsgevinst, mener Thorvaldsen og fortsetter:

— Dersom alle livbåtsystemene må skiftes ut, kan det bety kostnader på rundt 60 milliarder kroner for næringen. Det er ikke fremlagt noen vurderinger som underbygger behovet for nytt regelverk, sier Thorvaldsen.

— Kan dere garantere at evakueringskravet oppfylles på samtlige installasjoner?

— Det er i dag et fullt ut forsvarlig sikkerhetsnivå for de som er om bord på plattformene. Dette er noe som det enkelte selskap har ansvar for å håndtere. Eventuelle svakheter som påvises, håndteres på en god måte innenfor eksisterende regelverk, sier Thorvaldsen.

Ifølge Aftenbladet er Ptils overslag på rundt 30 milliarder kroner. Det som blir avgjørende her er hvor mange av fritt fall-livbåtene som må oppgraderes, og eventuelt erstatte lårelivbåter.

Mangler oversikt

Verken Ptil eller Norsk olje og gass har i dag tilstrekkelig oversikt over hvor mange livbåter som i dag ikke oppfyller kravene til evakuering under enhver omstendighet. Heller ikke hvor mange som eventuelt kan godkjennes ved oppgraderinger.

I tillegg kommer problemstillingen for utenlandske rigger som leies inn til sokkelen. Men også her svarer Ptil at myndigheten ikke kan akseptere ulike sikkerhetsstandarder.

— Dersom utenlandske rigger må forholde seg til nye forskrifter for livbåter, kan det gjøre det vanskeligere å få rigger inn på norsk sokkel. Noe som igjen gjør at vi ikke får boret de brønnene som er nødvendig, sier Thorvaldsen.