—  Det blir utvist stor krea­tivitet i hummarfisket. Skal vi få bukt med alt det ulovlege som skjer, må vi vera på banen, seier Sverre Ola Roald. Han er region­direktør for Fiskeri­direktoratet i Ålesund og administrativ sjef for oppsynsbåten «Munin».

Oppsynsbåten trålar kysten frå Trøndelag til svenskegrensa på jakt etter ulovleg fiske­reiskap. Så langt i år har oppsynet teke beslag i 259 ulovlege hummarteiner og meldt 160 forhold til politiet. Det er ein sterk auke i forhold til i fjor, aller mest på Sør- og Austlandet. I 2010 tok «Munin»-mannskapet beslag i 195 teiner og melde 76 forhold til politiet.

Flest beslag i Nordhordland

Så å seia alle 72 teinebeslag gjort i Hordaland og Sogn og Fjordane så langt i år skriv seg frå kontrollar i Nordhordland og ved Askøy før hummarfisket blei opna 1. oktober. Det handlar mest om umerkte teiner og teiner som manglar eller har fått tetta att fluktopninga for den minste hummaren.

—  Både yrkesfiskarar og hobby­fiskarar må forhalda seg til dei same reglane for minstemål og fluktopning i teinene, understrekar Trond Ottemo, seniorrådgjevar i Fiskeridirektoratet.

På hummarteiner må det vera minimum seksti millimeters opning for at hummar under minstemålet på 25 centimeter skal kunna krypa ut. Ved krabbe­fangst som skjer heile året er det krav om at flukt­opninga skal vera åtti milli­meter, for at større hummar også skal få sleppa ut. Det er ingen regel mot å setja teinene i lenkje, men makstalet på teiner er absolutt – ti for hobbyfiskarar og hundre for profesjonelle.

Får mange tips

I Fiskeridirektoratet får dei årleg mange tips om ulovlege hummarteiner. På den døgnopne tipstelefonen tek dei imot tips 24 timar i døgeret. Region­kontora sine inspektørar rykkjer ut for å sjekka.

—  Det typiske er tips om hummarteiner sette i fredingstida eller teiner utan fluktopning. Det er også vanleg med umerkte teiner som gjer det vanskeleg å finna tilbake til eigaren, seier Trond Ottemo, seniorrådgjevar i Fiskeridirektoratet.

I tillegg til Fiskeridirektoratet driv også Kystvaktens fiskerioppsyn. Ei veke før årets hummar­fiske starta tok kV «Tor» beslag i ein merd i Fusa med 12 hummarar, og melde eigaren, ein yrkesfiskar, til politiet.

Ulovlege teiner blir inn­dregne, og eigarane må bu seg på bot, dersom dei let seg spora. Bøtene varierer mellom 5000 og 10.000 kroner.

Svart handel, mørke tal

I Møre og Romsdal har Fiskeridirektoratet intensivert arbeidet med å avdekkja også ulovleg omsetnad av hummar. Kontroll av innkjøpsrutinane i hotell- og restaurantbransjen har resultert i inndraging av verdiar tilsvarande vel 400.000 kroner dei siste tre åra, ifølgje Sverre Ola Roald i Fiskeridirektoratet.

Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag har i år innført ei prøveordning med taggmerking av lovleg omsett hummar. Taggane er små merke med opplysningar som gjer kvar hummar sporbar tilbake til fiskar og mottak.

—  Det er eit radikalt steg som vi håpar også andre salslag blir med på, seier Sverre Ola Roald.

Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag har i år ein minstepris til fiskar på 190 kroner kiloet for levande hummar som held minstemålet på 25 cm lengde og er opptil eitt kilo tung. 1–2 kilos hummar går for 150 kroner kiloet. «Svart» hummar kan bli betalt langt betre.

Fiskeridirektoratet reknar med at tre av fire hummarar som yrkesfiskarar fangar på Sørlandet ikkje blir omsett lovleg, og meiner det samla hummarfisket kan vera 14 gonger større enn den registrerte norske årsfangsten på om lag 50 tonn.

Sei meininga di i kommentarfeltet under!