GC Rieber Eiendom har gjort en foreløpig avtale om å bygge nytt bankbygg for DnB NOR og datterselskapet Vital Forsikring.

Bygget planlegges for 1800 ansatte som i dag har sine arbeidsplasser på en rekke forskjellige steder i Bergen. Ifølge administrerende direktør Bjart Nygaard i GC Rieber Eiendom AS vil bygget koste et sted mellom 800 og 900 millioner kroner. Det skal utlyses arkitektkonkurranse.

Like over nyttår skal det utlyses en arkitektkonkurranse. Straks den er avgjort blir det ifølge Nygaard sendt byggesøknad til kommunen.

Arenum rives

Nygaard opplyser at bygget skal reises der Arenumhallen i dag står og videre mot nord. Ny Arenumhall skal bygges på østsiden, mot Nygårdsbroene.

— Det nye DnB NOR-bygget blir på tre- fire etasjer som er regulert byggehøyde i dette området. Det skal utformes i flere arkitektoniske enheter som flyter sammen i en enhet, og det blir profilert som et DnB NOR-bygg.

Bygget blir på minst 30.000 kvadratmeter og det største kontorbygg i Bergen. Nygaard regner med halvannet års byggetid fra spaden settes i jorden til innflytting.

Det tas sikte på at bygget skal være ferdigstilt i løpet av 2012 hvis bygningsmyndighetene i Bergen gir klarsignal innen rimelig tid.

Unik plassering

Nygaard mener bygget får en kommunikasjonsmessig unik plassering med bybane og alle byens innfartsårer i kort avstand.

Planene for det nye gigantiske bankbygget i Bergen inngår i en mulighetsstudie om en fremtidig samlokalisering i Bergen mellom ulike deler av DnB NOR-konsernet, inkludert Vital Forsikring AS.

Det betyr i realiteten at DnB NOR-virksomheten i bankkvartalet Torgalmening/Småstrandgaten/Vågsalmenning, i Lars Hilles gate og i Vital-bygget i Fyllingsdalen - samt virksomhet som drives en del andre steder i Bergen - samles i Solheimsviken Næringspark.

Leder i Vital Eiendom AS i Bergen, Truls Cook Tollefsen, viser til at DnB NORs bankbygg i Bergen sentrum allerede er solgt og leid tilbake av banken. Vitalbygget i Fyllingsdalen som eies av forsikringsselskapet vil bli utleid når nybygget i Solheimsviken står klart, opplyser Truls Cook Tollefsen.

Han understreker at DnB NOR opprettholder og utvikler dagens filialnett i Bergen. Det berøres ikke av planene om nytt bankbygg.

Over 4000 arbeidsplasser

Når prosjektet er realisert og GC Rieber Eiendoms planer for hotell med 150 til 200 senger, samt et nytt Arenum, er gjort til virkelighet, vil det gamle skipsbyggingsområdet ha over 4000 arbeidsplasser. BMV i Solheimsviken og på Laksevåg, og ved støperiet i Fabrikkgaten, sysselsatte til sammen på det meste noe under 3000 ansatte.

I dag er det en bygningsmasse på ca. 40.000 kvadratmeter på området. Når ny messehall, bankbygget og et planlagt hotell er ferdig, vil området ha 100.000 kvadratmeter næringsareal.

Divisjonsleder i DnB NOR eiendomstjenester, Arild Berntsen, peker på at dagens situasjon i Bergen og Oslo, med virksomhet spredt på mange bygninger flere steder i byene, er både kostbart og lite hensiktsmessig.

Også samling i Oslo

  • På lik linje med arbeidet med nytt hovedkontor i Oslo, vil også samlokaliseringsprosjektet i Bergen gi muligheter til samordninger, samarbeid og effektiviseringer som kan bidra til å utvikle og modernisere hele organisasjonen i DnB NOR. Det gjelder både organisatorisk og med IT-løsninger tilpasset den nye strukturen. Etter hvert vil samlokaliseringsarbeidet involvere samtlige ansatte i DnB NOR, sier Arild Berntsen.

Hva synes du om planene? Si din mening her.