I konjunkturrapporten som ble lagt fram torsdag, heter det at Norge er inne i en langvarig, men moderat lavkonjunktur.

SSB skriver at aktiviteten i norsk økonomi trolig vil fortsette å ta seg opp, men at det ikke er ventet noen klar konjunkturoppgang før rundt årsskiftet 2012/2013.

— Vi kommer til å få en veldig nøytral konjunkturutvikling fremover, og det blir ikke konjunkturoppgang før i 2013. Veksten i industrien kommer til å bli svak, mens utviklingen i tjenesteytende sektor vil ta seg opp, sier Torbjørn Eika i SSB.

SSB mener arbeidsledigheten vil øke fra 3,2 prosent i fjerde kvartal i fjor, til et årsgjennomsnitt i 2011 på 3,9 prosent, eller noe over 100.000 personer. En klar konjunkturoppgang kan bringe ledigheten litt ned i 2013.

Lavere lønns- og prisvekst

I rapporten slås det fast at konjunkturnedgangen bidrar til en kraftig reduksjon i lønnsveksten. I fjor var årslønnsveksten 4,1 prosent, ned fra 6,3 prosent i 2008. I år og neste år anslår SSB lønnsveksten til å bli 3,4 prosent, for deretter å stige noe.

Byrået regner også med redusert prisvekst. En sterk krone, sammen med lav lønnsvekst og økt produktivitet, antas å resultere i en prisvekst til 1,7 prosent i 2010 og 1,3 prosent i 2011.

For hele prognoseperioden 2010-2013 forventes en reallønnsvekst på nær 2 prosent.

Renteoppgang

SSB mener det ligger an til at Norges Bank vil fortsette å sette opp styringsrenten gradvis.

Det legges til grunn at pengemarkedsrenten vil være 2,9 prosent i fjerde kvartal i år.

I 2013 tror byrået at den samme renten vil kommer opp i 5,2 prosent på årsbasis, mens bankenes utlånsrente vil ligge på 6,4 prosent. Det er

Strammere finanspolitikk

SSB antar at veksten i offentlige utgifter vil bli mindre trendveksten i norsk økonomi, samtidig som skatter og avgifter inflasjonsjusteres. Høyere oljepriser og fortsatt bedring i norsk og nasjonal industri, ventes å føre til at Statens pensjonsfond utland vokser klart.

— Dermed kan budsjettunderskuddet i 2012 komme nær handlingsregelen om å bruke 4 prosent av overskuddet i Oljefondet over statsbudsjettet, heter det i konjunkturrapporten.