— Vi meiner det er viktig å vise godvilje for å leggje grunnlag for eit godt samarbeid, seier Cato Lyngøy. Han representerer oppdrettarane i samarbeidsprosjektet som skal finne tiltak for å berge dei truga villaks- og sjøaurestammane i Hardanger. Rømt oppdrettsfisk som fortrengjer villaksen frå gyteplassane i elvane og lakselus er dei to viktigaste problema samarbeidsprosjektet skal løyse.

I vår trekte oppdrettarane seg frå samarbeidet, og nekta å betale rekning på cirka 340.000 kroner frå Etne Elveeigarlag for arbeidet med å fisk ut rømt oppdrettslaks i elva i fjor. Etter eit møte i styringsgruppa i går er både boikotten og krangelen om rekninga ein saga blott.

Nøgd elveeigar

— Vi er veldig godt nøgde med at vi har funne ei løysing, og at oppdrettarane fullt ut honorerer rekninga og seier dei tek ansvaret for finansiering av fiskefella, seier leiarane for Etne elveeigarlag, Vidar Børretzen.

Målet er å byggje ei fiskefelle i osen av Etneelva. I beste fall kan fella stå klar i august. Børretzen reknar med at prisen kan bli cirka to millionar kroner, og at drifta vil koste rundt ein halv milliard i året. Fella skal gjere det råd å sorter ut rømt oppdrettsfisk før den kjem opp i elva, og syte for at berre villfisk går opp for å gyte.Børretzen er usikker på at alle naudsynte løyve kjem på plass tidsnok til at fella kan byggjast i år., når vassføringa er låg på ettersommaren. Reserveplanen er at elveeigarlager fiskar ut rømlingar ved hjelp av dykkarar og nøter, slik som i fjor, og at oppdrettarane dekkjer kostnadene også for 2011.

Frykta store kutt

Bakgrunnen for at oppdrettarane trekte seg frå samarbeidet i Hardanger er ei eiga forskrift som skal sette tak på kor stor oppdrettsnæringa i Hardanger kan vere. Næringa frykta den ville bli tvinga til store kutt i produksjonen, og at fleire hundre arbeidsplassar i området vill gå tapt.

No seier Lyngøy at næringa er visse på at forskrifta, som er til handsaming i Fiskeridepartementet, berre vil føre til at oppdrettarane ikkje kan auke produksjonen ut over dagens nivå.

Lyngøy understrekar også at avtalen i Hardanger og Etneelva er spesiell for den elva. Elles i landet vil oppdrettarane betale 500 kroner pr. rømt oppdrettsfisk i elvane — så sant den kan sporast attende til selskap fisken kom frå - slik dei lova i ein handlingsplan som blei lagt frå i vår. Etne elveeigarlag sine erfaringar med å fange inn rømt fisk i elva er at kostnaden kan bli opptil dobbel så høg.