Spørsmålet om Førde skal halde fram som einaste staden ilandet med ølsal frå eit kommunalt eigd monopol, blir no ein del av debatten isamband med ein rusmiddelpolitisk handlingsplan.

Rådmann Ole John Østenstad vilhalde på det kommunale utsalet, men bystyrepolitikar Bård Eikeset (H) ønskjerølet over i butikkhyllene.

Førebyggjande tiltak

Saman med Fauske og Vefsn i Nordland held Førde på ordningamed ølpol.

Men til skilnad frå Nordlandskommunane, der private driv pola, harFørde ein modell med kommunalt eigarskap. Overskotet blir fordelt på lokaletiltak. Og slik vil rådmannen ifølgje avisa Firda framleis ha det:

— Vidareføring av ølmonopolet er eit viktigførebyggjande tiltak, skriv han i si saksutgreiing. Rådmannen underbyggjerinnstillinga med forsking som viser at tilgang til alkohol påverkar forbruketog omfanget av skader relatert til rus og alkoholbruk.

Ikkje uventa flaggar Høgre eit anna syn. Lokalpolitikar BårdEikeset trur ølpolordninga sender fleire kundar over til Vinmonopolet, ogmeiner det er lite lurt at folk vel alternativ med høgare alkoholprosent.

— Tidlegare har forsking vist at i kommunar med Vinmonopol,held det totale konsumet av alkohol seg stabilt uavhengig av salsform for øl.Øl i butikk vil auke ølomsetnaden, men konsum av sterkøl, rusbrus, vin ogbrennevin vil gå ned, trur Høgrepolitikaren.

- Førdereklame

Når det no kan brenne eit blått lys for landets sistekommunale ølutsal, skuldast det resultatet ved kommunevalet i Førde sist haust.Det politiske landskapet endra seg. Høgre gjorde eit godt val, og fekkordføraren.

I samband med valkampen kom det også fram at politikarar fråparti som tradisjonelt har støtta ølpolet, leika med tanken på flytte ølsalettil butikkane. Mellom dei som signaliserte dette var Aps ordførarkandidat.Valkampen avklara også at KrF i utgangspunket er einaste partiet som vil røystesamla for polordninga. Andre vil la sine folkevalde stemme etter eigaovertyding.

Med til historia høyrer også at partiet Raudt i fjor vinterkom med framlegg om varig vern av ølmonopolet i Førde. Dei meiner ordninga erså kuriøs og unik at ho kan vere med på å profilere kommunen og fungere somFørdereklame.

Synspunkt? Si meininga di.