Han legger i dag frem årsregnskapet for Nordea Liv, og varsler samtidig at pensjonister med ytelsespensjon i selskapet ikke kan regne med å få regulert sine pensjonsutbetalinger i år.

— Det eneste unntaket fra denne hovedregelen er de som har avtalt årlig regulering i bedriften de var ansatt i, sier Vandvik.

Nordea Liv fikk et resultat før skatt på 406 millioner kroner i fjor, som er litt opp fra 392 millioner kroner i 2010. I regnskapet blir 271 millioner kroner av dette overskuddet satt av til å møte større forpliktelser i årene fremover som følge av at nordmenn lever stadig lenger.

Pålagt å styrke reserven

Vandvik peker på at mens gjennomsnittsalderen i Norge i 1965 var på 73 år, er den 35 år senere steget til 81 år.

— Det er positivt at folk lever og er friske stadig lenger, men det har sin pris. Derfor benytter vi i 2011-regnskapet praktisk talt hele det beløpet som ellers ville blitt tilflytt kundenes konti til styrking av reservene for lange liv, sier Nordea Liv-sjefen.

— En økning i gjennomsnittlig forventet levealder med ca to måneder hvert år, må finansieres, legger han til.

Finanstilsynet har pålagt livselskapene å styrke kapitalreserven i ytelsesbaserte pensjonsavtaler som løper til de forsikrede dør.

Tap på aksjer

Avkastningen på selskapets investeringer i norske aksjer ble i fjor minus18,6 prosent og minus 2,9 prosent på utenlandske aksjer. Til gjengjeld utgjorde risikoutsatte aksjer kun 6,4 prosent av selskapets portefølje med rentegaranti ved årsskiftet.

På bakgrunn av den dårlige utviklingen i finansmarkedet betegner Nordea Liv resultatet som positivt. Verdijustert avkastning til kunder som ikke selv bæreer investeringsrisikoen ble i gjennomsnitt 2,0 prosent, realisert avkastning 4,0 prosent.

Forvalter 57 milliarder

Nordea Liv Norge forvalter i alt 57 milliarder kroner. Det fordeler seg med 40,3 milliarder i produkter med rentegaranti, 11,8 milliarder i produkter med investeringsvalg og 4,6 milliarder kroner i eiers portefølje.

Selskapet er det treje største i det private norsk livs- og pensjonsforsikringsmarkedet, med en markedsandel på 9,9 prosent ved utgangen av tredje kvartal i fjor.