Kvoteøkningen gjelder skip som på tidspunktet kvotene ble fordelt hadde en lengde på under 11 meter eller på mellom 15 og 21 meter, og som fisker med såkalte passive redskap, altså garn, line, snurrevad eller juksa.

Økningen i torskekvotene betyr at fartøy kortere enn 11 meter kan fiske opp til 7 prosent mer torsk, og at fartøy mellom 15 og 21 meter kan fiske opp til 2 prosent mer. For fartøy som var under 11 meter ved kvotetildelingen, men som senere har blitt forlenget ved påbygging, utgjør økningen 4 prosent.

De økte torskekvotene gjelder for fiske nord for 62°N, som er litt sør for Stad og videre opp langs norskekysten.

Godt fiske

Fiskekvoter blir som regel bestemt etter størrelsen på fartøyet, og torskekvotene for disse to fartøygruppene økes fordi de har en del igjen av sine gruppekvoter.

— Årets sesong i torskefisket har vært veldig god, og mange fartøy har gjort seg ferdig med årets kvote. Samtidig er det fortsatt enkelte fartøygrupper som har en del igjen av kvotene, og derfor økes nå kvotene for fartøy under 11 meter i lukket gruppe. Også fartøy mellom 15 og 21 meter får en liten kvoteøkning, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i en pressemelding.

Bistandsordningen

Den såkalte bistandsordningen, som har til hensikt å stimulere til fiske av hyse, sei og andre arter, vil starte 29. august.

— Det er ikke tillatt å fiske bifangst av torsk utover de fastsatte kvoter, men fra og med 29. august kan likevel fartøy under 21 meter fiske torsk som bifangst så lenge torskefangsten ikke utgjør mer enn 30 prosent av den samlede ukefangsten, sier Guro Gjelsvik, rådgiver i Fiskeridirektoratet., til NTB.