Byrådet vil øke prisen på enkeltpasseringer i bomringen i Bergenfra 15 til 25 kroner.

De gunstigste rabattordningene forsvinner også. Rabatten forforhåndsbetaling blir redusert fra 40 til 20 prosent, mens taket øker fra 50til 60 passeringer i måneden før en kjører gratis gjennom bompengeringen.

Det var byråd Filip Rygg som tirsdag la frem bompengepakken somblant annet skal finansiere Bybanen til Flesland, nytt bybaneverksted og enomfattende satsing på gang— og sykkelvei.

Må godkjennes

— Vi regner med at bompengesøknaden kan behandles av Stortinget iår slik at vi kan innføre nye satser fra nyttår av, sier Rygg.

Men før det må saken innom både bystyret og fylkestinget.

Målet er å avslutte innkrevingnen i 2025. Økningen i satsene vil gi en vekst i samlede bompenger på 300millioner kroner i året, opp fra ca. 400 millioner kroner i dag. Sammen medfylkesvegmidler og belønningsmidler fra staten sikrer dette nesten ni milliarderkroner til investeringer de kommende årene. Disse fordeler seg blant annet pådisse postene:

Bybanen Rådal-Flesland: 2.425 mill. kr.

Nytt verksted/depot for Bybanen: 935 mill. kr.

Skansetunnelen: 700 mill. kr.

Totlandsvegen: 50 mill. kr..

Hjellestadvegen: 179 mill. kr.

Sekkeposten miljø, gang og sykkelveier: 2.600 mill. kr.

Mindre trafikk

Som BT har skrevet tidligere, vil en økning i bompengesatseneføre til mindre trafikk gjennom bompengeringen.

— Statens vegvesen har beregnet at trafikken gjennombompengeringen vil bli redusert med ti prosent. Dermed overoppfyller vi avtalenom belønningsmidler fra staten. Samferdselsministeren ble gledelig overrasketda jeg presnterte tallene for henne under et møte i Oslo tidligere i år.

I avtalen mellom fylkeskommunen, kommunen og staten er målet åfå til en reduksjon i trafikken inn til sentrum med fem prosent. For trafikkengjennom bompengeringen er målet å unngå trafikkvekst. Når man disse målene, vilstaten frem til 2014 utebetale 550 millioner kroner i belønningsmidler til kollektivtrafikken.

Savner køprising

Julie Andersland fra Venstre ønsker bompengeøkningvelkommen, men mener køprising må med.

— Det er veldig bra at byrådet nå sikrer finansiering avBybanen til Flesland, men en bompengedobling reduserer ikke køene. Poenget medkøprising er å spre trafikken for å bekjempe bilkøer og svevestøv. Da må detvære billigere å kjøre utenom rushtiden.

Andersland mener det er en gammeldags tankegang å kreve like mye penger fra alle bilister.

— Med nye forskrifter har vi muligheten tilå gi bilistene noe konkret igjen for pengene, nemlig færre køer og bedrefremkommelighet på veiene. Den muligheten har byrådet latt passere, sier hun.

Unødvendig tunnel

Gruppeleder for Byluftlisten i bystyret, Endre Tvinnereim, er heller ikke hoppende glad for bompengepakken.

— Det er nødvendig og riktig å øke bompengene ogredusere rabattene, men denne pakken er ikke god nok, sier han.

Også Tvinnereim etterlyser miljø- og tidsdifferensiering.

— Samtidig vil pakken finansiere Skansentunnelen, en tunnel Bergenikke har behov for siden trafikken i sentrum er blitt redusert. Dessuten burde deler av inntektene vært satt av til driftav kollektivtrafikken, for eksempel 20 prosent som i bompengeringen i Oslo.

Vil du la bilen stå? Prioriterer byrådet de riktige trafikkprosjektene? Si din mening.

INNSLAG: En fremtidig Skansetunnel får innslag i Christies gate. Dersom tunnelen får to løp, blir det vanskelig å få plass til innslaget her.