Samtidig som rederiet i dag legger fram et svekket resultat for tredje kvartal, kunngjør Odfjell SE-styret at Jan A. Hammer er utnevnt til administrerende direktør på permament basis.

Hammer har fungert i stillingen i Haakon Ringdals sykefravær. Ringdals rekonvalesens har tatt lengre tid enn antatt. Odfjell-styret venter at han kommer tilbake i full stilling som økonomidirektør, en stilling Ringdal hadde fra 2001 inntil han ble administrerende direktør i desember i fjor.

Dollar-tap Verdens største kjemikalieskipsrederi må ta et tap etter skatt på rundt 18 millioner kroner årets ni første måneder. Samme periode i fjor gav et overskudd på nær 500 millioner kroner.

Et negativt resultat på 36 millioner kroner i tredje kvartal blir av rederiet forklart med urealiserte valutatap etter at den amerikanske dollaren har svekket seg mot den norske kronen. Tapet blir relatert til den tilbakevirkende norske rederiskatten.

Odfjell SE melder om et skuffende kvartalsresultat for forretningsområdet Parcel Tankers – mellomstore kjemikalieskip. Befraktningsratene falt med 15 prosent årets ni første måneder sammenlignet med samme periode i fjor.

Driftsresultatet før avskrivninger ble mer enn halvert fra i fjor til i år, fra 978 til 402 millioner kroner.

Lys i mørket Driftsresultatet har derimot forbedret seg for tankterminalene som Odfjell SE driver rundt om i verden, opp fra 426 millioner kroner i pluss de ni første månedene i fjor til 492 millioner kroner samme periode i år.

Resultatforbedringen for terminalene blir delvis forklart med økt kapasitet.

Til tross for bedre inntjening på tankterminalene i Rotterdam, Houston og Asia, ser ikke Odfjell-styret særlig bedring i markedene på kort sikt. Markedet for kjemikalietankere er mer enn mettet, og industrien som rederiet betjener snakker om flere år med lav vekst.

Rederiet vil fortsette med å kutte kostnader og arbeide for å konsolidere den finansielle posisjonen. Kontantreservene skal opprettholdes og egenkapitalen styrkes, går det fram av kvartalsmeldingen fra Odfjell SE.

Samlet omsatte rederiet for 5,7 milliarder kroner årets ni første måneder, mot 6,7 milliarder samme periode i fjor.