Markene sør for Flyplassvegen ned mot Blomsterdalen er av mange pekt ut som fremtidig vekstområde for Bergen. Planetaten i Bergen kommune har siden 2010 jobbet med en kommunedelplan for Birkeland, Liland og Espeland.

Men før noe som helst kan skje, må det nye veier på plass.

— Statens vegvesen har stilt krav om at vi tar med ulike alternativer til veiløsninger i vårt videre arbeid med kommunedelplanen, sier Mette Svanes, plansjef i Bergen kommune.

Må ha toplanskryss

Kravet fra Vegvesenet er at det må settes av areal til et fremtidig veisystem som kan bære den trafikken en utbygging av både boliger og arbeidsplasser vil kunne føre til.

For å unngå flaskehalser, kreves det blant annet et toplanskryss i området. Det er det ikke mulig å bygge det verken i krysset Flyplassveien – Kokstad eller ved Birkelandskiftet. Derfor må et slikt kryss legges vest for Flyplassveien. Kommunens planleggere har lagt frem alternativene som BT kan presentere i dag.

Mette Svanes synes egentlig ikke at dette burde offentliggjøres nå.

— Vi har ikke noe motiv eller ønske om å holde ting hemmelig, men vi er i en tidlig fase ennå. Vi vil ikke skape unødig uro blant grunneiere og folk som bor i området. Foreløpig er mye av dette bare grove streker på et kart og ikke noe som er realitetsbehandlet, sier Svanes.

Hun sier at nærmere utredninger om mulige traseer vil legges frem på nyåret.

Vei over fotballbane

To av alternativene for veiløsning vil gå rett over Lilandbanen til IL Gneist.

Daglig leder Marit Helle Østervoll sier de godt kan flytte banen, så lenge kommunen betaler.

— Banen er moden for utskiftning, så vi kan gjerne flytte. Men vi er helt avhengige av å ha begge kunstgressbanene våre. Vi har 3400 medlemmer, og rundt 1500 av dem spiller fotball. Det er kjedelig for oss hvis det legges en vei rett over banen, sier Østervoll.

Landbruksområde

Byråd Filip Rygg (KrF) sier at han ikke har sett veiplanene før, og understreker at det er svært tidlig i prosessen.

— I forbindelse med kommunedelplanen ser vi på mulige veiløsninger i området, men dette ligger langt frem i tid, sier han.

Kommunedelplanen er kontroversiell, blant annet fordi store deler av planområdet er blant de beste jordbruksarealene i kommunen. Fylkesmannen har tidligere lagt ned innsigelse mot en rekke byggeplaner sør for Flyplassvegen. I den gjeldende kommuneplanens arealdel er store deler av Liland-området avsatt til landbruk, natur og friluftsliv.

Likevel er det store utbyggingsplaner både sør, vest og nord for landbruksarealene. Blant annet er det planlagt 600 nye boliger i Blomsterdalen.

Avinor vil betale

En av de største utbyggingene er det Avinor som står for, når Flesland lufthavn skal få ny terminal.

Alf Sognefest, prosjektdirektør for ny terminal på Flesland, sier at de er villig til å delta i et spleiselag dersom det blir nødvendig.

— Veinettet er veldig dårlig i dag, så vi må finne bedre løsninger når vi nå skal bygge ny flyterminal. Det har vært stor vekst i trafikken inn til flyplassen uten at veinettet er blitt oppgradert. Avinor er villig til å bære en del av kostnadene, men detteer også Statens vegvesen og fylkeskommunen sitt ansvar, sier han.

Sognefest tror ikke det blir akutt krise på veinettet i området.

— Veinettet vi planlegger i den første fasen vil klare veksten. Det viktige blir å skalere veinettet til det som kommer deretter. Planene våre klargjør for dette. Jeg håper alle parter har lært av det vi er gjennom nå, med et dårlig veinett rett bak flyplassen som er overbelastet, sier Sognefest.

Hva mener du bør gjøres?

Bilde01-flyfoto-(25-05-01).jpg
Eilif Bjørge