Viseadministrerende direktør Jan Erik Kjerpeseth, understreker at dette er en grov og foreløpig utregning banken har gjort.

— Anslagene er en statistisk beregning, før vi nå går igjennom klagene til de 120 kundene som hevder å ha tapt penger på de strukturerte spareproduktene de kjøpte hos oss, sier Kjerpeseth.

— Jeg tror den samlede erstatningen vil ligge nærmere fem enn femten millioner, sier Kjerpeseth.

Annerledes

Når banken ikke går ut med en generell erstatning, slik DNB-kundene er lovet, skyldes det at Sparebanken Vest mener de ikke har begått samme feilene som det DNB ble dømt for i Høyesterett. Det gjelder både utformingen av selve salgsmaterialet, og måten spareproduktene ble solgt på.

— Vi kan imidlertid ikke utelukke at det er blitt gjort feil i enkeltsaker hvor informasjonen har vært ubalansert. Derfor har vi bedt Finansklagenemda om en forlenget frist på fire uker, for å gå igjennom disse enkeltsakene grundig, sier Kjerpeseth.

— Det vil ikke være Sparebanken Vest som bestemmer hvem som skal få erstatning, og hvor mye de skal få. Det er det Finansklagenemda og domstolene som vil gjøre, sier fagdirektør Jorge Jensen i Forbrukerrådet.

— Det er veldig pussig at alt salget har foregått individuelt, og at klagene derfor må behandles individuelt. Vår er erfaring fra den tiden var at det ble avholdt felles kundemøter og en viss sentral styring med salget av disse spareproduktene. Det er også grunnen til at kunder andre steder har kunne fått en mer samlet behandling av klagesakene, sier Jensen.

Vil være skjønn

Informasjonssjef, Lars Ove Breivik i Sparebanken Vest, kan ikke peke ut konkrete mangler eller feil banken nå vil lete etter når man går gjennom klagene på nytt. - Det vil bli en totalvurdering av den enkelte sak, sier Breivik.

- Betyr det at klagerne vil bli behandlet med en stor grad av skjønn?

— Det vil være en viss grad av skjønn, men begrunnelsene vi gir, vil være helt åpne, sier Breivik.

— Jeg tror kundene til Sparebanken Vest vil bli skuffet over at de må gå gjennom hele denne behandlingen nå. Banken har valgt en rute som er vanskelig for forbrukerne. Jeg tror ikke Sparebanken Vest vil tjene på en slik opptreden i det lange løp, sier Jorge Jensen.

— Det ligger også en samfunnsøkonomisk side i det at banken velger å slepe kundene gjennom tvistenemnder eller domsstoler en for en. Og enda verre er det at enkelte kunder nå kan finne på å frafalle sin klage, fordi de ikke orker eller ønsker oppmerksomhet rettet mot seg. Beslutningen fremstiller ikke banken som en samfunnsansvarlig aktør med vilje til å gjøre opp for seg, men det er som kjent lett å snakke om ansvarlighet inntil det koster noe, sier Jensen.

Solid overskudd

Banken fortsetter å tjene svært gode penger. I dag la de frem tall for første kvartal som viser et overskudd på 273 millioner kroner, mot 234 millioner samme periode i fjor. Bankens viktigste inntjening som er rentenettoen, eller forskjellen på utlånsrenten og innlånsrenten, var på 1,47 prosent. Også det en økning fra første kvartal i fjor, da den nominelle rentenettoen var 1,37 prosent.

Kjerpeseth forklarer den svært gode lønnsomheten med bedre rentemargin og lavere kostnadsvekst. Samtidig hevder han urokkelig at den høye inntjeningen er helt nødvendig for å nå myndighetenes krav til økt soliditet.

Ut fra de signalene myndighetene har gitt om økte kapitalkrav har banken gjennomgått sin egen kapital- og risikosituasjon. Denne øvelsen har fortalt dem at de tåler en utlånsvekst i privatmarkedet på seks prosent, og 2,5 prosent i bedriftsmarkedet. Med et slik utlånsvekst vil de nå 14,5 prosent i ren kjernekapitaldekning innen første halvår i 2016, uten å måtte hente inn ny egenkapital, og uten å endre på utbyttepolitikken.

Også selskapene Sparebanken Vest er stor medeier i, som Frende Forsikring og Brage Finans, viste sterk fremgang og positive tall dette kvartalet.

Antall bankansatte er redusert med 21 personer fra fjerde kvartal i fjor, og ti av bankens kontorer blir nå nedlagt.

Sparebanken Vest 1. kv 2013 1. kv 2012
Renteinntekter 1 186 1 254
Nedskrivninger på utlån 22 50
Resultat før skatt 273 243

* Tall i millioner kroner.