— Dette er bare en oppfriskningsrunde. Det er greit for alle involverte med en repetisjon av hovedpunktene for å forsikre seg om at dommeren har et oppdatert grunnlag, sier advokat Kaare P. Sverdrup.

Wiersholm-advokaten representerer Storebrand Bank ASA i søksmålet mot tre tidligere styremedlemmer i det konkursrammede rederiet Tordenskjold.

Storebrand mener styremedlemmene er ansvarlige for disposisjoner som bidro til å forfordele banken som kreditor etter konkursen i 2003. Nå vil banken ha 13,5 millioner kroner i erstatning.

- Sjikanøst. Eller enda verre 16. mars i fjor kom saken opp for Bergen tingrett. Tingretten ved dommer Jacob M. Wolff avviste saken. Det samme gjorde Gulating lagmannsrett seks måneder senere.

Begrunnelsen er at Storebrand ikke hadde søksmålskompetanse fordi en enkeltkreditor kun kan fremme et selskapskrav basert på sin forholdsmessige andel av selskapets tap, ikke på hele tapet.

Denne rettstilstanden ble imidlertid endret ved aksjeloven av 1997, og Høyesterett sendte saken tilbake for ny behandling. I dag kommer rettssaken opp for Bergen tingrett for andre gang.

Bergensinvestoren Espen Galtung Døsvig satt i Tordenskjold ASA-styret fra september 2002 til juli 2003 og er en av de tre saksøkte.

For et år siden karakteriserte hans advokat Dag Steinfeld kravet fra banken som totalt ubegrunnet og sjikanøst. Det står han fortsatt ved.

— Det er ingen endringer der. Realitetene i saken er uendret. Eller tvert i mot, det er enda verre, sier Steinfeld.

Forlik på 16 millioner Steinfeld viser til at Storebrand brukte en parallell sak mot revisjonsfirmaet Ernst & Young og revisor Karl Erik Svanevik som argument for å utsette saken.

I et prosesskrift til Gulating lagmannsrett, datert 29. februar 2008, blir dette begrunnet med at erstatningskravet vil senkes tilsvarende dersom banken får helt eller delvis oppgjør i revisorsaken.

12. mai i fjor endte denne saken med et forlik der Ernst & Young punget ut 16 millioner kroner.

— Først argumenterer de med noe som må forstås som et fradrag krone for krone. Men etter utbetaling fra revisorene er kravet fortsatt det samme. Storebrand fortsetter å møte seg selv i døren, sier Steinfeld, og understreker at det spesielle med saken i denne runden er at det ikke er foretatt noen endringer.

- Opsjoner ga forfordeling Advokat Sverdrup tilbakeviser at disse to sakene skal ses i sammenheng.

— Det er snakk om to helt separate saker. Revisor var tilknyttet alle selskapene i konsernet, og banken hadde et betydelig større krav mot dem. Det stemmer at vi tilbød motparten en utsettelse mot å få fordelen av denne saken, men det takket de nei til, sier han.

Sverdrup fokuserer i stedet på det kritikkverdige ved styrearbeidet i Tordenskjold.

Han viser særlig til et styremøte våren 2003, da Tordenskjold-toppen Tore Johan Stuves selskaper ble tildelt verdifulle eierskapsopsjoner - uten at en gjeld på 160 millioner kroner ble gjort opp.

— Med dette fikk Stuve og hans selskaper fullt oppgjør, noe som innebærer en forfordeling av de øvrige kreditorene. Dette må ha vært synlig for styret og manglet enhver forretningsmessig begrunnelse, sier Sverdrup.