Den bedrageridømte tidligere stortingsrepresentanten for Senterpartiet har fått klarsignal for sin anke i Borgarting lagmannsrett. Han har ikke anket over selve skyldspørsmålet og bevisvurderingen – slik medtiltalte Anders Talleraas har gjort – men over lovanvendelsen og straffeutmålingen.

Det betyr at han er enig i det faktum Oslo tingrett la til grunn – men er uenig i at dette rammes av straffelovens bestemmelser for grovt uaktsomt bedrageri.Den mangeårige stortingsrepresentanten og industribyggeren ble i januar i år dømt til 60 dagers ubetinget fengsel fordi tingretten mente han på ulovlig vis skaffet seg store uberettigede pensjonsutbetalinger fra Stortinget.

Økokrim-anke avvist

Økokrim fikk så å si fullt gjennomslag for sin argumentasjon under sakens hovedforhandling før jul i fjor, men valgte likevel å anke over bevisvurderingen da det viste seg at Stangeland anket. Lagmannsretten ankeutvalg har imidlertid avvist begjæringen.

– Når saken først skulle prøves på nytt, mente vi at da kunne lagmannsretten vurdere faktum på nytt også. Vi mener tingretten baserte dommen på riktig grunnlag, men at den kom til en versjon av faktum som er for gunstig for Stangeland, sier statsadvokat Tarjei Istad i Økokrim til NTB.

Da saken gikk for Oslo tingrett var det førstestatsadvokat Elisabeth Roscher som var førsteaktor. Nå har hun sluttet i Økokrim, og Istad tar over i førersetet.

Raskere behandling

Ankebehandlingen kommer til på ta vesentlig kortere tid enn hovedforhandlingen i tingretten når det ikke skal føres vitner og andre bevis. Talleraas ankebegjæring ligger fortsatt hos silingsutvalget.

Han ble i tingretten dømt til et halvt års ubetinget fengsel for tilsvarende forhold som Stangeland ble dømt for. Den tidligere Høyre-representanten har levert en fullstendig anke, som koker ned til en ny vurdering av skyldspørsmålet og straffeutmålingen.

Silingsutvalget vil trolig ikke ha avgjørelsen klar i den saken før om noen uker.

Stangeland og Talleraas er domfelt for å ha fått utbetalt til sammen over 3,2 millioner kroner uberettiget i pensjon gjennom den såkalte gullpensjonsordningen til Stortinget.

Ny runde i retten

Tidligere stortingsrepresentant Magnus Stangeland, som i Oslo tingrett ble dømt til 60 dagers ubetinget fengsel for grovt uaktsomt bedrageri, får anken behandlet i lagmannsretten. Det har silingsutvalget i Borgarting lagmannsrett avgjort, melder NRK.

Retten skal ta stilling til skyldspørsmålet og straffutmålingen, men har avslått å behandle avgjørelsen om sakskostnader.

I den samme saken ble Anders Talleraas (H) dømt til seks måneders fengsel. Også han anket, men silingsutvalget vil trolig ikke ha avgjørelsen klar i den saken før om noen uker.