I dag er det ikke lov å eie mer enn 20 prosent av selskapet som står bak aksjemarkedsplassen Oslo Børs. Avgjørelsen i EFTA-domstolen åpener for at begrensingene blir langt mer liberale. Det samme gjelder stemmerettsreglene som ikke gir mulighet til å stemme for mer enn 30 proent av de fremmøtte stemmene på generalforsamlingen.

"Ved å opprettholde restriksjoner for personer eller selskapers eierskap, og utøve stemmerettsbegrensinger i Norske infrastrukturselskaper for finanstjenester... oppfyller ikke Norge sine forpliktelser i forhold til artikkel 31 og 44 i EØS-avtalen," skriver EFTA-domstolen i sin avgjørelse.

Diskusjonen om begrensninger i eierskapet ti Oslo Børs har vært drøftet med ESA siden 2003. I 2009 ble reglene lempet på, men fortsatt er det slik at enkeltforetak eller personer ikke kan eier mer enn 20 prosent av selskapet bak Oslo Børs. Overvåkningsorganet ESA gikk i fjor til sak mot Norge for å få endret dette og fik medhold.

Domstolen er ikke uenig i at det finnes hensyn som tilsier en regulering av eierskapet i institusjoner som driver markedsplasser og verdipapriregister. men de understreker at Norges begrensninger er for strenge og diskriminerende.

Domstolen skriver at det bør være mulig å etablere reguleringer som er i tråd med EØS-reglementet og samtidig er like effektive som dagens regler.

Det har ikke vært mulig å få en kommentar til avgjørelsen fra norske myndigheter ennå. bt.no oppdaterer saken.